+

Делатност

Делатност Одсека је у складу са Статутом Факултета и Информатора о раду ‒ високо образовање, научноистраживачки рад и друге делатности у циљу комерцијализације резултата научноистраживачког рада:

72.11 Истраживање и експериментални развој у биотехнологији

72.19 Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама

72.20 Истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама

73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења

74.90 Остале стручне, научне и техничке делатности

01.13 Гајење поврћа, бостана, коренастих и кртоластих биљака

01.19 Гајење осталих једногодишњих и вишегодишњих биљака

01.24 Гајење јабучастог и коштичавог воћа

01.25 Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа

01.27 Гајење биљака за припремање напитака

01.28 Гајење зачинског, ароматичног и лековитог биља

01.29 Гајење осталих вишегодишњих биљака

01.30 Гајење садног материјала

01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада

01.64 Дорада семена

02.30 Сакупљање шумских плодова

02.40 Услужне делатности у вези са шумарством

08.11 Експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса, креде

16.23 Производња остале грађевинске столарије и елемената

39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом

41.10 Разрада грађевинских пројеката

42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина

43.39 Остали завршни радови

43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови

46.22 Трговина на велико цвећем и садницама

47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима и

храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама

70.22 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

71.11 Архитектонска делатност

71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање

71.20 Техничко испитивање и анализе

72.19 Истраживањe и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама

74.10 Специјализоване дизајнерске делатности

81.10 Услуге одржавања објеката

81.30 Услуге уређења и одржавања околине

90.03 Уметничко стваралаштво

91.03 Заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација,

зграда и сличних туристичких споменика

91.04 Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности

93.11 Делатност спортских објеката

93.19 Остале спортске делатности

93.29 Остале забавне и рекреативне делатности

Одсек обавља и друге послове који су у функцији његове делатности, у складу са Законом и Статутом:

  • преглед здравственог стања украсних биљака на објектима зелене инфраструктуре са предлозима за санацију и реконструкцију;
  • експертизе здравственог стања садног материјала при увозу или за потребе допуне тендерске документације приликом набавке садног материјала за подизање зелених површина;
  • преглед здравственог стања биљака у расадницима и савет за заштиту здравља садног материјала;
  • преглед здравственог стања парк шума и предлог за заштиту шума и украсних биљака;
  • целоживотно образовање стручњака – чланова Инжењерске коморе Србије, професора средњих стручних школа и других професионалаца у производњи, пројектовању, неговању зелених површина и пејзажно-архитектонског наслеђа.