+

Основне академске студије (Bachelor)

Студијски програм пејзажна архитектура

Студијски програм пејзажне архитектуре је веома разноврстан и вероватно један од најмултидисциплинарнијих програма које је могуће студирати. Ретко који програм нуди толико широк спектар сазнања која могу бити значајна не само као стручна знања и вештине, већ и као део општег образовања.

Кроз предмете студија пејзажне архитектуре, као сегменти базичних знања, изучавају се геоморфологија, педологија, климатологија, ботаника, екологија, урбанизам и др. Учење о биљкама је посебно значајан део студија, где се открива невероватно богат и разноврстан биљни свет.

Присутне су и друштвене науке кроз изучавање историје вртне уметности, пејзажне архитектуре и развоја градова. Осим теоријских знања, значајно је учење разних вештина. То су вештине разумевања простора, цртања, примене савремених технологија у обради података о простору (географски информациони системи) и техникама приказа простора (компјутерска графика).


Које области чине студијски програм пејзажне архитектуре?

Профилне стручне области пејзажне архитектуре су примена, односно синтеза знања и вештина различитих наука, инжењерства и уметности.

Област планирања је заступљена кроз урбанистичке премете и предмет Планирање и уређивање предела. Истраживачки приступ урбаним, руралним и природним пределима се заснива на примени предеоно-еколошких принципа и визуелној процени предела. Применом савремених технологија у области анализе, вредновања и интерпретације карактера израђују се планови предела у којима се посебно разрађује систем зелене инфраструктуре, систем отворених простора града као и визуелна процена карактера предела.

Пејзажноархитектонско пројектовање је заступљено кроз више предмета који се разликују по типу објеката којима се баве (вртовима, отвореним просторима стамбених блокова и установа, парковима, трговима итд). Област пројектовања је базирана на знањима, али је у већој мери уметничка и инжењерска вештина креирања окружења, односно израде пројеката за уређивање отворених простора.

У области пејзажног инжењеринга се кроз више предмета стичу знања и вештина како градити објекте пејзажне архитектуре, како управљати њима и како их одржавати и неговати. Предмети су базирани на науци, али подразумевају и практична знања и вештине, као и рад на терену.

У студијском програму у области пејзажне хортикултуре изучавају се предмети који се баве истраживањима у области биологије, физиологије и екологије биљака, технологије производње и интегралне заштите украсних биљака и управљања пределима и заштићеним природним добрима. Ови предмети су оријентисани на рад са биљкама, а подразумевају и рад у лабораторијама, у расадницима и на терену.

Сваки студент ће у оквиру студија пејзажне архитектуре пронаћи нешто занимљиво. При том, ниједан предмет није једностран; готово сваки предмет је синтеза различитих знања и вештина, што потврђују и речи професора Стевана Милинковића: „Пејзажна архитектура – то је уметност синтезе“.

Која је сврха студијског програма?

Сврха студијског програма је образовање студената, односно будућих стручњака за рад у области пејзажне архитектуре за послове:
• Планирања предела, зелене инфраструктуре и мреже отворених градских простора, рекреативних и туристичких подручја и подручја заштите природе,
• Мониторинга и рада на решавању проблема везаних за заштиту природе и животне средине,
• Израде пејзажноархитектонских пројеката паркова, вртова, отворених простора града, рекреативних подручја и вртно-архитектонских елемената,
• Пејзажног инжењеринга на изградњи (подизању) и одржавању зелених површина (простора) и
• Производње садног материјала за потребе пејзажног уређења простора, као и заштите украсних биљака.
Завршетком студијског програма студент стиче знања и вештине за рад у пракси пејзажне архитектуре, као и право за наставак образовања на мастер студијама.

Који су исходи студијског програма?

Исходи процеса учења у оквиру студијског програма Пејзажна архитектура су засновани на дескрипторима квалификација, односно захтевима и препорукама Европске федерације пејзажних архитеката (EFLA) Eвропског удружења школа пејзажне архитектуре (ECLAS), као и на одговарајућем европском оквиру квалификација и захтевима међународних и националних струковних удружења.

Студенти у току студија не раде завршни рад, већ имају синтезни рад из профилних области у форми професионалне праксе дефинисане као студијска активност.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм основних академских студија Пејзажна архитектура 

Број испита: 40 (31 обавезан + 9 изборних)

Академско звање: Дипломирани инжењер пејзажне архитектуре (скраћено: дипл. инж. пејз. арх.).