+

Мастер академске студије (Master)

Услов за упис студијског програма су завршене основне академске студије (240 ЕСПБ) из пејзажне архитектуре и сродних области у складу са Правилником.

Број студентских места: 44 (27 на терет буџета).

Дужина трајања студија: 1 година – 60 ЕСПБ.

Студијски програм мастер академских студија Пејзажна архитектура је целовит и интердисциплинаран са циљем образовања студената за рад у области пејзажне архитектуре и то: руководилаца у пракси планирања и урбанизма, пејзажноархитектонског пројектовања и пејзажног инжењеринга, управљања зеленилом града, заштите природе и животне средине, заштите биодиверзитета и заштите украсних биљака.

Исход процеса учења је оспособљен мастер стручњак са усвојеним знањима, вештинама и компетенцијама потребним за рад у пракси пејзажне архитектуре. Мастер академске студије Пејзажне архитектуре обезбеђују могућност наставка образовања на специјалистичким и докторским студијама, као и стицање предуслова за лиценце одговорног планера, урбанисте, пројектанта и извођача радова.

Студијски програм је организован као јединствен програм са 3 изборне групе: Управљање пределима

и заштита природе, Пејзажни инжењеринг и Планирање и пројектовање у пејзажној архитектури.

Студијски програм има 3 обавезна и 2 изборна предмета, стручну праксу, студијски и истраживачки рад и мастер рад. Наставни план: pdf

Академски назив: мастер инжењер пејзажне архитектуре (маст. инж. пејз. арх.)