+

Студије

На Одсеку за пејзажну архитектуру и хортикултуру примењује се европски модел студијских програма, заснован на Болоњском процесу, који омогућава тростепено школовање по моделу 4+1+3.

Студијски програми на Одсеку за пејзажну архитектуру и хортикултуру су:

  • Основне академске студије ‒ 4 године (240 ЕСПБ);
  • Мастер академске студије ‒ 1 година (60 ЕСПБ);
  • Докторске академске студије ‒ 3 године (180 ЕСПБ).

Студијски програми испуњавају стандард европског оквира садржаја и укључују више предмета из четири профилне области које морају бити заступљене у школама пејзажне архитектуре и то:

  1. планирање предела и пејзажни дизајн (пројектовање),
  2. знања о човеку, друштву и животној средини (социологија, историја вртне уметности и историја пејзажне архитектуре, урбанизам и др.),
  3. знања о природним и функционалним аспектима предела,
  4. знања о техникама и управљању (пејзажни инжењеринг, управљање пределима).

Видови активне наставе су: предавања, вежбе и други облици наставе – ДОН (лабораторијске вежбе, рад у студију и сл.), теренска настава, практичан рад, професионална пракса и стручне екскурзије. Карактеристичан је рад уз ментора и у малим групама, што доприноси квалитету наставе.