+

Iskustva i saveti

Detaljnija obaveštenja u vezi sa studijama mogu se dobiti u Službi za nastavu i studentska pitanja ili telefonom (+ 381 11 30 53 812 i + 381 11 30 53 854).

Svi zaposleni na Fakultetu imaju svoje personalne foldere (specijalne lične naloge) posredstvom kojih ostvaruju brzu i direktnu razmenu informacija sa studentima i kolegama.

Svi studenti imaju i mogućnost pristupa sopstvenim imejl nalozima posredstvom internet strane Fakulteta. Na internet stranici Šumarskog fakulteta postoji i Help desk, posebno kreiran portal posredstvom koga se mogu postaviti pitanja, dobiti odgovori na najčešće postavljena pitanja.

STICANJE POENA NA PREDMETIMA I POLAGANJE ISPITA

Uspešnost studenta u savladavanju predmeta kontinuirano se prati tokom nastave i izražava se poenima. Ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita student može ostvariti najviše 100 poena. Studijskim programom predmetni nastavnik utvrđuje srazmeru poena stečenih u predispitnim obavezama i na ispitu. U skladu sa evropskim standardima, uputstvima i praksom TQE (Total Quality Education) odnos poena između predispitnih aktivnosti i završnog ispita je 70:30 (propisano je da se na predispitnim aktivnostima može ostvariti između 30 i 70 poena /odnosno na završnom ispitu između 70 i 30 poena).

Nakon ispunjavanja svih predispitnih i ispitnih obaveza predmetni nastavnik ocenjuje studenta prema skali utvrđenoj Pravilnikom o polaganju ispita i ocenjivanju na ispitu (Glasnik Univerziteta u Beogradu, broj: 136/07) i to:

 • do 50 poena – ocena 5 (nije položio);
 • od 51 do 60 poena – ocena 6 (dovoljan);
 • od 61 do 70 poena – ocena 7 (dobar);
 • od 71 do 80 poena – ocena 8 (vrlo dobar);
 • od 81 do 90 poena – ocena 9 (odličan);
 • i od 91 do 100 poena – ocena 10 (odličan-izuzetan).

Ocenu daje nastavnik, odnosno ispitna komisija. Ocena se upisuje u indeks, zapisnik o polaganju ispita i matičnu knjigu studenata. Ocena 5 – nije položio, ne upisuje se u indeks i matičnu knjigu studenata. Nastavnik ocenjuje studenta i upisuje završnu ocenu, neposredno po obavljenom ispitu, u prisustvu studenta koji je ispit polagao i studenata koji su ispitu prisustvovali. Pre upisivanja, nastavnik je dužan da studentu saopšti ocenu. Pri utvrđivanju konačne ocene na ispitu uzima se u obzir i rezultat studenta postignut ispunjavanjem predispitnih obaveza.

Student ima pravo prigovora na ocenu dobijenu na ispitu ako smatra da ispit nije obavljen u skladu sa zakonom i opštim aktom ustanove, najkasnije u roku od 36 sati od dobijanja ocene.

TERENSKA I PRAKTIČNA NASTAVA

Pored klasičnih vidova nastave ‒ predavanja i vežbi, sa studentima radimo u projektantskom i planerskom studiju, odnosno specijalno opremljenim laboratorijama:

 • laboratorija za kulturu tkiva,
 • semenska laboratorija,
 • entomološka laboratrija sa insektarijumom,
 • računarska laboratorija,
 • fitopatološka laboratorija,
 • pedološka laboratorija,
 • rasadnik sa plastenikom.

Studentima ovo omogućava primenu teorijskih znanja i sticanje praktičnih veština, a prednost predstavlja i to što je rad organizovan u malim grupama.

Naši najbolji studenti sa master i doktorskih akademskih studija već tradicionalno su uključeni i u sam proces nastave ‒ kao demonstratori i saradnici. Studenti doktorskih studija angažovani su i u naučnoistraživačkim projektima.

Stručna praksa studenta Odseka za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu obavlja se u brojnim preduzećima, organizacijama i ustanovama, kao što su: JP „Srbijašume”, JP „Vojvodinašume”, JKP „Zelenilo Beograd” i JP „Ada Ciganlija” ‒ Beograd, Institut za Šumarstvo – Beograd, Zavod za zaštitu prirode Srbije, Urbanistički zavod Beograd, Urbanistički zavod Novi Sad, IAUS ‒ Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Sekretarijat za zaštitu životne sredine Beograda, JP „Gradac” Čačak, JKP „Gorica” Niš, „Naturalist”, „Eco Magic”, „Dažd” i dr.

STUDENTSKE AKTIVNOSTI I SARADNJA

Pored angažovanja u Studentskom parlamentu i drugim organizacijama studenata, naši studenti veoma su aktivni u brojnim studentskim radionicama i sekcijama, kako stručnim tako i sportskim, umetničkim i društvenokorisnim. Neretko, u tim aktivnostima studentima se pridružuju nastavnici, koji sa svoje strane iniciraju različite stručne studentske ekskurzije.

Imamo odličnu saradnju i sa institucijama lokalne samouprave i privrednim subjektima, kao i sa nevladinim sektorom. To nam obezbeđuje i bolje uslove za realizaciju profesionalne prakse i drugih studentskih aktivnosti. Naša škola je izuzetno ponosna na društveni doprinos svojih nastavnika, saradnika i studenata, koji se ogleda u aktivnom radu sa decom sa posebnim potrebama u sklopu programa koji se realizuje u saradnji sa Skupštinom grada Beograda.


PUPA – Podmladak udruženja pejzažnih arhitekata Srbije) je studentsko udruženje formirano februara 2008. godine radi aktivnijeg delovanja studenata pejzažne arhitekture, razmene znanja i iskustava, lakše međusobne saradnje i saradnje sa stranim studentima. PUPA se bavi informisanjem svojih članova o aktuelnim događajima u struci, pronalaženjem raspoloživog prostora za studentske aktivnosti, uspostavljanjem saradnje sa različitim institucijama u cilju prezentacije i realizacije studentskih projekata, kreativnim radom na osmišljavanu različitih akcija u cilju promocije i unapređenja struke, kontaktima sa medijima, sponzorima i donatorima, reklamom i sl.