+

Упис на студије

На студијски програм основних академских студија Пејзажна архитектура предвиђено је да се упише до 60 студената (42 на терет буџета) на прву годину студија.

У прву годину основних академских студија може се уписати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.

Кандидат за упис у прву годину студија полаже пријемни испит, и то из:

  • БИОЛОГИЈЕ и
  • ИСПИТ СКЛОНОСТИ ЗА СТУДИЈЕ ПЕЈЗАЖНЕ АРХИТЕКТУРЕ (ЦРТАЊЕ И ТЕСТ СКЛОНОСТИ).

На нивоу студијског програма формира се Комисија за пријем (рангирање) кандидата за студије, као и посебне комисије за сваку област којa се полаже на пријемном испиту.

Изузетно, кандидат који је као ученик трећег или четвртог разреда средње школе показао изузетан успех на републичком такмичењу које организује надлежно Министарство просвете, односно, на савезном или међународном такмичењу из кога се полаже пријемни испит, не полаже пријемни испит из тог наставног предмета. Кандидату се, у овом случају, вреднује пријемни испит, односно део тог испита максималним бројем бодова.

Право на рангирање ради уписа у I годину стиче кандидат који је у збиру поена са пријемног испита и општег успеха из средњег образовања остварио за упис најмање 51 бод (за финансирање образовања из буџета) односно 30 бод (за студенте који плаћају школарину). Веће Одсека задржава могућност увођења прага знања односно минималног броја поена на пријемном испиту.

Редослед кандидата за упис у прву годину основних студија утврђује се на основу збира општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутог на пријемном испиту и то:

  • највише 40 бодова по основу постигнутог успеха у средњем образовању и
  • највише 60 бодова из наставних предмета из којих се полаже пријемни испит.

Садржај, време и начин полагања пријемног испита, као и начин бодовања кандидата, утврђује се посебном одлуком Факултета. Ова одлука у виду детаљне информације (информатор) доступна је сваком заинтересованом лицу.

Листа кандидата који су стекли услов за упис у прву годину студија објављује се на интернет страници и огласној табли Факултета.

Сви кандидати који конкуришу за упис на прву годину студија обавезни су да се строго придржавају пропозиција наведених у информатору.

Држављани Србије и странци који су претходно образовање стекли у иностранству могу конкурисати за упис на прву годину основних студија ако нострификују сведочанство стечено у иностранству, у складу са законом.

Странац може да конкурише за упис на прву годину основних студија ако, поред услова из претходног става, влада српским језиком и ако је здравствено осигуран.

Детаљније информације о конкурсу за упис у прву годину Основних академских студија можете погледати ОВДЕ.