+

Центри/ Лабораторије

Лабораторија за техничку физику и регулациону технику

Лабораторија је основана 1960. године. Располаже са 20 радних места за вежбе. Користи се за практичне вежбе студената Одсека за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета из следећих предмета: Техничка физика, Примењена електротехника у дрвној индустрији и Аутоматизација у производњи намештаја и производа од дрвета. У лабораторији се могу вршити мерења и испитивања у следећим областима: мерење временски промењивих електричних величина и величина које се могу превести у електричне, бесконтактна мерења димензија уз могућност линеарног увећања од преко 100 пута, детекција активних грешака у материјалу, мерење нивоа јачине звука (испитивање дејства буке).

Центар за машине и алате за обраду дрвета

Центар за машине и алате за обраду дрвета је формиран 21. 7. 2007. године из Лабораторије и радионице за машине за обраду дрвета, која је била формирана знатно раније (1970. године).

Руководилац центра је проф. др Градимир Данон. Центар је настао као резултат акумулираних знања из области машинских конструкција, развоја производа и процеса у дрвној индустрији и оспособљен је за различите области истраживања. Активности Центра обухватају следеће области:

 • образовање и обука студента,
 • научно истраживачки рад,
 • израда прототипова намештаја и производа од дрвета.

Центар помаже у реализацији наставно-научних програма са акцентом на оспособљавања студената за примену стечених знања (основне, мастер и докторске студије), као и у решавању конкретних проблема у компанијама дрвне индустрије. У Центру су изведени експерименти за једну докторску дисертацију (др Марија Мандић), један магистарски рад (мр Зоран Ђуришић), десет мастер радова и више од двадесет дипломских и завршних радова на основним студијама.


Центар располаже следећим лабораторијским машинама за механичку обраду дрвета и материјала на бази дрвета: комбинована машина за обраду дрвета (рендисаљка, глодалица, кружна тестера и бушилица), брусилица, трачна тестера и струг. У Центру постоји и обимна збирка алата за примарну и финалну обраду дрвета.

За потребе научноистраживачког рада Центар располаже са два мерно-аквизициона уређаја СРД1 и СРД2 за мерење снаге резања при механичкој обради дрвета и материјала на бази дрвета, бесконтактни давач броја обртаја, бесконтактни давач темепературе (до 700оC), микроскоп са увећањем до 500x u другу ситнију опрему.

Центар за биомасу

Центар за биомасу је основан одлуком Савета Универзитета у Београду од 16. 2. 2007. године. За руководиоца је од стране Факултета био постављен др Војислав Бајић ред. проф., а за његовог заменика др Градимир Данон, ред. проф. Усвојен је и Правилник о раду Центра за биомасу (2011. године) и за руководиоца, након одласка проф. др Војислава Бајића у пензију, изабран проф. др Градимир Данон.

Правилником су предвиђене следеће активности:

 • Развој и одржавање базе података о дрвној биомаси (дрвни остаци у шумама и дрвни остатак у дрвопрерађивачкој индустрији).
 • Праћење и примена најновијих достигнућа у области коришћења дрвне биомасе.
 • Активност на сакупљању, стицању, развијању и преношењу знања о обновљивим изворима енергије;
 • Повезивање и успостављање сарадње са сличним институцијама у земљи и иностранству које се баве сличном проблематиком.
 • Популаризација коришћења дрвне биомасе.
 • Праћење и иницирање прописа у области дрвне биомасе.
 • Координација обезбеђивања финансијских средстава из домаћих и иностраних подстицајних фондова или заинтересованих инвеститора за реализацију пројеката у области коришћења биомасе.
 • Израда студија и програма из области коришћења дрвне биомасе за енергију.
 • Формирање лабораторије за истраживање у области дрвне биомасе
 • Издавање билтена и часописа, популарних брошура и књига као и електронских издања стручних радова о коришћењу дрвне биомасе.
 • Анализа и предлози за унапређивање правног и институционалног оквира у области коришћења дрвне биомасе.
 • Функционално обједињавање образовних и истраживачких активности из области дрвне биомасе

Центар за сада не располаже простором и опремом.