+

Ranko Popadić

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 823
E-mail: ranko.popadic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 48
Konsultacije: Konsultacije se zakazuju mejlom i održavaju se svakodnevno, u dogovorenim terminima

Ranko Popadić je rođen 1965. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu, srednju školu i Šumarski fakultet, Odsek za obradu drveta. U okviru programa zapošljavanja talenata, od 1993. do 1995. godine radio je kao stručni saradnik na Šumarskom fakultetu, na Katedri primarne prerade drveta. Od 1996. je, u različitim zvanjima, na predmetu Prerada drveta na pilanama.

Magistarski rad „Uticaj osnova primarnog piljenja na iskorišćenje bukove oblovine i sortimentnu strukturu rezane građe” odbranio je 2006, a doktorsku disertaciju „Istraživanje uticaja prečnika i kvaliteta bukove oblovine na količinu glavnih i sporednih proizvoda u pilanskoj preradi drveta” 2014. godine na Šumarskom fakultetu u Beogradu. Autor je većeg broja radova u časopisima i na naučnim skupovima, kao i jednog broja tehnoloških projekata. Takođe, učestvovao je i u realizaciji više naučnih projekata.

Najveći broj naučnih radova Ranka Popadića posvećen je pilanskoj preradi, odnosno, načinima prerade i iskorišćenju bukove sirovine. Osim toga, bavio se izučavanjem topola i jele, kao i nekim teorijskim aspektima pilanske prerade. Jedan broj radova tretira oblasti sušenja drveta i izrade furnira, dok je značajan broj referenci iz svojstava drveta.

Osim nastave na Univerzitetu u Beogradu – Šumarskom fakultetu, Ranko Popadić je izvodio nastavu na Šumarskom fakultetu u Banjoj Luci i na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Takođe, jedan deo aktivnosti posvetio je saradnji sa privredom. Stručne aktivnosti vezane su za premer i ocenu kvaliteta rezane građe, određivanje različitih normativa u pilanskoj preradi, kao i druge stručne probleme.

Na Univerzitetu u Beogradu – Šumarskom fakultetu učestvuje u radu različitih tela, komisija i Veća. Član je organizacionog i programskog odbora konferencije „Drvna industrija i šumarstvo Srbije” i Skupštine Komore inženjera šumarstva Srbije. Bio je član redakcije časopisa Prerada drveta, a recenzent je u međunarodnim i domaćim časopisima.

Uža naučna oblast

Primarna prerada drveta

Oblast istraživanja

Prerada drveta na pilanama; svojstva drveta; hidrotermička obrada drveta; furniri i slojevite ploče.

Angažovanje u nastavi

Na Odseku za tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta izvodi nastavu iz sledećih predmeta:

osnovne studije

master studije

doktorske studije

strukovne studije

Na Odseku za šumarstvo izvodi nastavu na predmetu Osnovi mehaničke prerade drveta.

Odabrani naučni radovi

  • Glavaški L., Popadić R. (1997): „The Influence of Different Properties on Processing and Application of Poplar Wood”, 6 str., rad izložen na “The 3th International Conference on the Development of Forestry and Wood Sciense/Technology, štampan u zborniku radova, tom I, str. 445‒450, Beograd‒Goč.
  • Šoškić B., Popadić R. (2003): „Izbor tehnoloških postupaka pri namenskoj pilanskoj preradi drveta”, Prerada drveta br. 2, godina I, str. 11‒19, Beograd.   http://preradadrveta.sfb.bg.ac.rs/images/arhiva/2003/br%2002/pd_02_02.pdf
  • Šoškić B., Popadić R. (2007): „Uticaj kvaliteta bukove oblovine na strukturu glavnih i sporednih proizvoda u pilanskoj preradi”, Prerada drveta, br. 20, str. 11‒16, oktobar‒decembar 2007, Beograd. http://preradadrveta.sfb.bg.ac.rs/images/arhiva/2007/br%2020/pd20_02_uticaj_kvaliteta_bukove_oblovine.pdf
  • Šoškić B., Lovrić A., Popadić R. (2008): „Uticaj kvaliteta trupaca na kvantitativno iskorišćenje jelove oblovine pri jednofaznom tehnološkom postupku pilanske prerade”, Prerada drveta br. 21‒22, Šumarski fakultet, str. 5‒8, Beograd.

http://preradadrveta.sfb.bg.ac.rs/images/arhiva/2008/br%2021-22/pd%2021-22%2001%20uticaj%20kvaliteta%20trupaca.pdf

  • Mandić M., Todorović N., Popadić R., Danon G. (2011): „Uticaj svojstava drveta i tehnoloških parametara obrade na snage rezanja pri obradi termički modifikovanog bukovog drveta glodanjem”, Glasnik Šumarskog fakulteta 104, str. 109‒124, Šumarski fakultet, Beograd.

http://glasnik.sfb.bg.ac.rs/pdf/104/09.pdf

  • Todorović N., Popović Z., Milić G., Popadić R. (2012): „Estimation of heat-treated beechwood properties by color change, BioRes. 7(1), str. 799‒815.

https://www.ncsu.edu/bioresources/BioRes_07/BioRes_07_1_0799_Todorovic_PMP_Heat_Treat_Beach_Color_Change_2397.pdf

  • Milić G., Kolin B., Lovrić A., Todorović N., Popadić R. (2013): „Drying of beech (Fagus sylvatica L.) timber in oscillation climates: drying time and quality”, HOLZFORSCHUNG, vol. 67 br. 7, str. 805‒813.

http://www.degruyter.com/view/j/hfsg.ahead-of-print/hf-2012-0203/hf-2012-0203.xml?format=INT

  • Popadić R., Šoškić B., Milić G., Todorović N., Furtula M. (2014): „Influence of the Sawing Method on Yield of Beech Logs with Red Heartwood”, Drvna industrija 65 (1): 35‒42.

http://drvnaindustrija.sumfak.hr/pdf//Drv%20Ind%20Vol%2065%201%20Popadic.pdf

  • Popadić R., Kolin B., Milić G., Todorović N. (2015): „Influence of heat treatment on water adsorption of beech wood”, rad izložen na: Second International Scientific Conference „WOOD TECHNOLOGY & PRODUCT DESIGN”, 30th August – 2nd September, 2015 University Congress Centre, OHRID, Republic of Macedonia, štampan u zborniku radova, str. 131‒137.

http://www.fdtme.ukim.edu.mk/en/conference-2015/Proceedings-Ohrid-2015.pdf

  • Milić G., Todorović N., Popadić R. (2015): Uticaj parenja na kvalitet sušenja i boju rezane građe bukve, Glasnik Šumarskog fakulteta 112, Univerzitet u Beogradu ‒ Šumarski fakultet, Beograd (83-96), DOI:10.2298/GSF1512083M.

http://glasnik.sfb.bg.ac.rs/pdf/112/05.pdf