+

Transportni i sedimentacioni procesi u bujičnim tokovima

Šifra predmeta: DM4.0111A
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Erozija zemljišta u rečnim slivovima i pronos nanosa u vodotocima predstavljaju dve komponente kompleksnog prirodnog procesa geneze i transporta nanosa. Cilj predmeta se sastoji u prikazu i analizi metoda integralnog proučavanja erozionih i sedimentacionih procesa u rečnim slivovima.

Stečena znanja o genezi nanosa, metodama određivanja transporta nanosa i njegovog taloženja (sediementacije ) u vodotokovima i vodnim akumulacijama.

Komparativno izučavanje dveju komponenti kompleksnog prirodnog procesa geneze i transporta nanosa. Analiza uticaja intenzivnih atmosferskih padavina na površinski oticaj i spiranje zemljišta. Identifikacija osnovnih faktora geneze i erozione produkcije nanosa. Proučavanje metoda za određivanje transporta nanosa u bujičnim tokovima merenjem.  Primena pojedinih modela, za određivanje transporta nanosa  kada nema merenih podataka . Prikaz  integralnog pristupa ovoj problematici, zasnovanog na suštinskoj povezanosti fenomena erozije i transporta nanosa. Proučavanje procesa taloženja nanosa u vodotokovima i vodnim akumulacijama. Određivanje brzine zasipanja i veka trajnosti vodnih akumulacija.

Kroz praktičnu nastavu će se raditi elaborat sa zadacima za određivanje produkcije i transporta nanosa, taloženja nanosa i određivanje veka trajanja vodnih akumulacija za konkretne slivove i akumulacije.