+

Загађивање и квалитет земљишта

Шифра предмета: ДМ4.0111Г
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Стицање продубљених знања о различитим аспектима загађивања и квалитета земљишта (систем анализа земљишта, процене ризика, земљишни процеси).

Примена стечених теоријских знања за решавање појединих практичних проблема; примена знања у експерименталном раду за дефинисање истраживачких задатака у области загађивања и квалитета земљишта.

Квалитет земљишта: биолошки, хемијски и физички аспект; Концепти квалитета земљишта; Деградација и квалитет земљишта (биолошки, хемијски и физички индикатори). Загађивање земљишта: главни типови загађивања земљишта; извори загађивања земљишта (ерозија земљишта, загађивање из агрохемијских извора, загађивање из урбаних извора, загађивање из хемијских и биолошких извора као последица ратних дејстава; класификација и карактеризација полутаната; механизми загађивања и интеракција система „земљиште-полутанти“; промене полутаната, трансформација, фундаментални физички и хемијски процеси у земљишту и утицај на воде и вегетацију. Моделирање загађивања земљишта: типови модела и њихово креирање. Процене ризика. Системи коришћења земљишта и земљишног простора и везе са загађивањима, квалитетом и отпорношћу земљишта, еколошком равнотежом и одрживом продукцијом биомасе; легислатива у области заштите земљишта и животне средине.

Практична настава се фокусира на анализама биолошких, хемијских и физчких индикатора квалитета земљишта. Анализе процеса загађивања земљишта и припрема карата и база података и примена GIS-a у рачунарској лабораторији. Анализе модела загађивања и њихова примена; студенти представљају своје резултате кроз семинарске радове и завршне научне пројекте.