+

Шумска биомаса за енергију

Шифра предмета: МШ2102
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 7
Услов: Без услова

Пружање потребних техничко-технолошких, организационих, економских и других стручних знања из области коришћење шумске биомасе за енергију. Поред тога циљ је да се кроз овај предмет истакне значај коришћења обновљивих енергетских извора, међу којима дрво заузима веома значајно место.

Студент ће бити оспособљен да самостално доноси планска решења од кључног значаја за избор одговарајуће технологије и планирање производње при коришћењу шумске биомасе за енергију у шумама различите намене.

Теоријска настава: Уопште о енергентима. Дрво као извор енергије.  Регулатива за ивер. Димензије, садржај влаге и др. Технологија коришћeња шумске биомасе за енергију у брдско-планинском подручју (технолошке варијанте).  Технологија коришћeња шумске биомасе за енергију у равничарском подручју. Сакупљање, балирање и иверање шумског остатка. Технологија коришћења енергетских засада. I и II фаза транспорта шумске биомасе. Организација рада на пословима коришћења шумске биомасе за енергију. Дневни и јединични трошкови производње шумске биомасе за енергију. Избор средстава рада на пословима коришћења шумске биомасе. Стоваришта шумске биомасе. Природно сушење шумске биомасе. Технологија складиштења шумске биомасе. Брикетирање шумске биомасе. Оптимизација процеса производња шумске биомасе. Поугљавање.

Практична настава: Енергетска вредност шумске биомасе. Информационе технологије (практична примена софтвера). Нормирање рада при производњи шумске биомасе: обрачун снимачких листова, обрада података снимања и израчунавање норми. Поугљавање. Избор транспортних средстава за II фазу транспорта шумске биомасе. Трошкови рада при производњи и транспорту шумске биомасе. Складиштење шумске биомасе. Брикетирање шумске биомасе.