+

Хидраулика у заштити земљишних и водних ресурса

Шифра предмета: ЕИ33523
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: обавезан
Број ESPB: 7
Услов:

Упознавање и разумевање основних хидрауличких законитости хидростатике и карактеристика и законитости кретања воде у цевима под притиском и у отвореним токовима, као неопходним теоријским основама за пројектовање објеката за коришћење и заштиту вода и уређење водотока.

Стечено знање о основним хидрауличким законитостима мировања и течења воде у цевима под притиском и у отвореним токовима, и оспособљеност за израду елементарних хидрауличких прорачуна при пројектовању објеката за коришћење и заштиту вода и уређење водотока.

Теоријска настава:

Елементарни појмови и једначине механике флуида. Хидростатика. Течење у цевима под притиском. Струјање у отвореним токовима са слободном површином. Хидраулички отпори. Једнолико течење у каналима. Хидраулички скок. Неједнолико течење у каналима. Истицање воде кроз отворе и испод уставе. Преливи. Спајање нивоа горње и доње воде код хидротехничких објеката. Струјање у зони каскада. Струјање кроз пропусте. Хидрауличка анализа зоне моста. Устаљено течење у природним водотоцима. Транспорт наноса у алувијалним водотоцима. Хидраулика бујичних токова. Хидраулички аспект ерозионих феномена.   

Практична настава:

Израда елабората практичних задатака и експерименталних мерења у вези са проблематиком која се обрађује у оквиру теоријске наставе. Израда елабората практичних задатака обухвата решавање различитих проблема из области Хидростатике, Устаљеног струјања у цевима под притиском, Једноликог и неједноликог течења у отвореним токовима, Истицања воде кроз отворе и испод уставе, Прелива, Спајања нивоа горње и доње воде код хидротехничких објеката, Струјања у зони каскада, Струјања кроз пропусте, Хидрауличке анализе зоне моста и Устаљеног течења у природним водотоцима.

Други облици наставе – лабораторијске вежбе.

У оквиру предмета обавезна је стручна пракса.