+

Бујични токови и ерозија II

Шифра предмета:
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне студије
Наставници:
Статус предмета:
Број ESPB: 2
Услов: Бујични токови и ерозија I, Хидраулика са хидрологи

Упознавање студената са свим типовима изграђених објеката за уређење бујичних токова на терену и то : попречни објекти од свих врста материјала ( преграде, прагови, фиксациони појасеви, каскаде) ; подужни објекти ( регулације од различитих материјала, обалоутврде, биолошке регулације); ретенциони објкети ( насуте бране, бетонске и камене бране); објекти за уређење јаруга и санацију клизишта. Упознавање са новим материјалима и технологијама за градњу објеката.

Стицање вештина на терену и упознавања свих врста објеката, са циљем правилног избора објеката  за уређење бујичних токова у функцији одрживог управљања, заштите и коришћења земљишних и водних ресурса.

Обилазак изграђених објеката за уређење бујичних токова у бујичним сливовима са различитим природним карактеристикама и то: Грделичка клисура и Врањска котлина, Ибарска клисура, бујични токови у сливу Дрине, бујични токови у сливовима Тимока и Нишаве. У тим бујичним токовима студенти ће имати прилику да се упознају са врло различитим попречним и подужним објектима, као и са методама и системима за уређење бујичних токова. О свомј боравку на терену студенти ће водити белешке (радни дневник) у коме ће уносити све оно што су чули о днаставника или стручњака са терена  а такође и своја лична запажања.