+

Bujični tokovi i erozija II

Šifra predmeta:
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne studije
Nastavnici:
Status predmeta:
Broj ESPB: 2
Uslov: Bujični tokovi i erozija I, Hidraulika sa hidrologi

Upoznavanje studenata sa svim tipovima izgrađenih objekata za uređenje bujičnih tokova na terenu i to : poprečni objekti od svih vrsta materijala ( pregrade, pragovi, fiksacioni pojasevi, kaskade) ; podužni objekti ( regulacije od različitih materijala, obaloutvrde, biološke regulacije); retencioni objketi ( nasute brane, betonske i kamene brane); objekti za uređenje jaruga i sanaciju klizišta. Upoznavanje sa novim materijalima i tehnologijama za gradnju objekata.

Sticanje veština na terenu i upoznavanja svih vrsta objekata, sa ciljem pravilnog izbora objekata  za uređenje bujičnih tokova u funkciji održivog upravljanja, zaštite i korišćenja zemljišnih i vodnih resursa.

Obilazak izgrađenih objekata za uređenje bujičnih tokova u bujičnim slivovima sa različitim prirodnim karakteristikama i to: Grdelička klisura i Vranjska kotlina, Ibarska klisura, bujični tokovi u slivu Drine, bujični tokovi u slivovima Timoka i Nišave. U tim bujičnim tokovima studenti će imati priliku da se upoznaju sa vrlo različitim poprečnim i podužnim objektima, kao i sa metodama i sistemima za uređenje bujičnih tokova. O svomj boravku na terenu studenti će voditi beleške (radni dnevnik) u kome će unositi sve ono što su čuli o dnastavnika ili stručnjaka sa terena  a takođe i svoja lična zapažanja.