+

Механизација у противерозионим радовима

Шифра предмета: ЕИ33524
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 5
Услов:

Упознавање студената са практичним радом машина на извођењу техничких, биолошких и биотехничких радова за заштиту земљишта од ерозије и уређење бујичних  токова. Осим тога, студенти на теренској настави стичу практична знања о основним карактеристикама машина, врстама машина и уређаја за ископ, транспорт, равнање и сабијање земљишта, као и машина за радове у оквиру шумских и пољопривредних мелиорација.

Стечена знања о  практичној примени механизације за извођење радова на изградњи техничких објеката у коритима бујичних токова, биолошких и биотехничких радова у бујичним сливима, као и радова у оквиру шумских и пољопривредних мелиорација

Обилазак локација на којима се врши градња подужних и попречних објеката за уређење бујичних токова за које се примењују грађевинске машине и уређаји. Осим обиласка градилишта за изградњу техничких објеката, теренском наставом је предвиђен и обилазак локација где се изводе биолошки радови, као и радови на мелиорацији пољопривредних земљишта. На градилишту студенти практично мере рад грађевинских машина и израчунавају њихов учинак. У непосредном разговору са руковаоцима машина стичу знања о техникама и технологијама за извођење појединих врста радова применом механизације.