+

Декоративна дендрологија

Шифра предмета: ПА2316
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Статус предмета: Обавезан
Број ESPB: 12
Услов: Хортикултурна ботаника

Упознавање екофизиолошких, биолошких, морфолошких и декоративних карактеристика дрвећа, жбуња, полужбунова и повијуша.

На крају курса студенти ће знати декоративне, морфолошке, екофизиолошке и биолошке карактеристике аутохтоног и алохтоног дрвећа, жбуња, полужбунова и повијуша из пододељака Pinophyta и Magnoliophyta.

Теоријска настава

Увод (дефиниција, циљ и значај предмета).

Животни облици и ареали дрвенастих врста.

Географски флорни елементи и интродукција.

Таксономске категорије.

Екофизиолошке, биолошке  и декоративне карактеристике дрвенастих таксона из пододељка Pinophyta.

Екофизиолошке, биолошке и декоративне карактеристике дрвенастих таксона из пододељка Magnoliophyta.

Практична настава: Вежбе

Морфолошке и декоративне карактеристике дрвенастих таксона из пододељка Pinophyta.

Морфолошке и декоративне карактеристике дрвенастих таксона из пододељка Magnoliophyta