+

Dekorativna dendrologija

Šifra predmeta: PA2316
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 12
Uslov: Hortikulturna botanika

Upoznavanje ekofizioloških, bioloških, morfoloških i dekorativnih karakteristika drveća, žbunja, polužbunova i povijuša.

Na kraju kursa studenti će znati dekorativne, morfološke, ekofiziološke i biološke karakteristike autohtonog i alohtonog drveća, žbunja, polužbunova i povijuša iz pododeljaka Pinophyta i Magnoliophyta.

Teorijska nastava

Uvod (definicija, cilj i značaj predmeta).

Životni oblici i areali drvenastih vrsta.

Geografski florni elementi i introdukcija.

Taksonomske kategorije.

Ekofiziološke, biološke  i dekorativne karakteristike drvenastih taksona iz pododeljka Pinophyta.

Ekofiziološke, biološke i dekorativne karakteristike drvenastih taksona iz pododeljka Magnoliophyta.

Praktična nastava: Vežbe

Morfološke i dekorativne karakteristike drvenastih taksona iz pododeljka Pinophyta.

Morfološke i dekorativne karakteristike drvenastih taksona iz pododeljka Magnoliophyta