+

Гајење шума 2

Шифра предмета: Ш4842
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 5
Услов: Положен испит из предмета Екологија гајења шума и гајење шума I

Упознавање студената са узроцима деградације шумских екосистема, критеријумима за дефинисање стања и степена деградираности шума и шумског земљишта; метода превођење деградираних и девастираних шума у квалитетније шуме; вештачко обнављање и подизање шума

Оспособљавање студената за утврђивање узрока деградације, критеријума за дефинисање стања и степена деградираности шума и шумског земљишта, на основу лако препознатљивих параметара; за превођење деградираних и девастираних шума у квалитетније шуме; за извођење узгојних радова на вештачком обнављању и подизању шума.

Теоријска настава: Шума и шумско земљиште као природни ресурси, деградиране девастиране шуме и шумско земљиште и потреба превођења у виши узгојни облик, регенеративна (изданачка) способност шумског дрвећа; вегетацијски облици деградираних и девастираних шума (разређене и зкоровљене састојине, изданачке шуме, шикаре, шибљаци, и др); узроци деградације шума и шумског земљишта; критеријуми за утврђивање степена деградираности – састојинске карактеристике, услови станишта; методи за превођење деградираних и девастираних шума шума у виши узгојни облик – мелиорација, реконструкција; вештачко обнављање шума шума; нега и одржавање новооснованих шумских засада.

Практична настава: Дефинисање услова средине објекта рада (климатске, орографске и едафске карактеристике локалитета, потенцијал локалне топлоте); дефинисање угрожености од деградације и степена деградираности састојине и станишта; одређивање метода и узгојних мера на основу врсте и степена деградације – врсте сече, селекција изданака, начин дознаке и сече; дефинисање потребе и метода вештачког обнављања, избор најпогодније културе, избор врсте, и др., припрема површине при вештачком обнављању шуме; предмер радова и предрачун трошкова према постојећим нормативима