+

Gajenje šuma 2

Šifra predmeta: Š4842
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 5
Uslov: Položen ispit iz predmeta Ekologija gajenja šuma i gajenje šuma I

Upoznavanje studenata sa uzrocima degradacije šumskih ekosistema, kriterijumima za definisanje stanja i stepena degradiranosti šuma i šumskog zemljišta; metoda prevođenje degradiranih i devastiranih šuma u kvalitetnije šume; veštačko obnavljanje i podizanje šuma

Osposobljavanje studenata za utvrđivanje uzroka degradacije, kriterijuma za definisanje stanja i stepena degradiranosti šuma i šumskog zemljišta, na osnovu lako prepoznatljivih parametara; za prevođenje degradiranih i devastiranih šuma u kvalitetnije šume; za izvođenje uzgojnih radova na veštačkom obnavljanju i podizanju šuma.

Teorijska nastava: Šuma i šumsko zemljište kao prirodni resursi, degradirane devastirane šume i šumsko zemljište i potreba prevođenja u viši uzgojni oblik, regenerativna (izdanačka) sposobnost šumskog drveća; vegetacijski oblici degradiranih i devastiranih šuma (razređene i zkorovljene sastojine, izdanačke šume, šikare, šibljaci, i dr); uzroci degradacije šuma i šumskog zemljišta; kriterijumi za utvrđivanje stepena degradiranosti – sastojinske karakteristike, uslovi staništa; metodi za prevođenje degradiranih i devastiranih šuma šuma u viši uzgojni oblik – melioracija, rekonstrukcija; veštačko obnavljanje šuma šuma; nega i održavanje novoosnovanih šumskih zasada.

Praktična nastava: Definisanje uslova sredine objekta rada (klimatske, orografske i edafske karakteristike lokaliteta, potencijal lokalne toplote); definisanje ugroženosti od degradacije i stepena degradiranosti sastojine i staništa; određivanje metoda i uzgojnih mera na osnovu vrste i stepena degradacije – vrste seče, selekcija izdanaka, način doznake i seče; definisanje potrebe i metoda veštačkog obnavljanja, izbor najpogodnije kulture, izbor vrste, i dr., priprema površine pri veštačkom obnavljanju šume; predmer radova i predračun troškova prema postojećim normativima