+

Šumarska ekoklimatologija

Šifra predmeta: Š1104 / ŠU1104
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 4 / 4
Uslov:

Upoznavanje studenata sa osnovama fizike atmosfere i klimom šumskih staništa i urbanog prostora.

Osposobljavanje studenata za definisanje najvažnijih klimatskih elemenata i faktora, koji utiču na ekološke sisteme, šumskih staništa i urbani prostor i upotrebu najvažnijih bioklimatskih klasifikacija koje nalaze primenu u šumarstvu.

Teorijska nastava: Upoznavanje sa osnovnim karakteristikama atmosfere i osnovnim pojmovima o klimi, uključujući najvažnije klimatske elemente: pritisak, temperaturu i vlažnost vazduha, sunčevo zračenje, padavine, oblačnost i isparavanje. Upoznavanje sa osnovnim zakonima zračenja atmosfere u cilju procene energetskog bilansa atmosfere i šumske sredine, kao i osnovnih termičkih karakteristika vazduha i zemljišta, prisustvom vode u atmosferi, kao i njenom transformacijom i trošenjem ili oslobađanjem značajnih iznosa energija koji utiču na raznovrsnost fizičkih procesa u atmosferi.
    Upoznavanje sa klimom šumskih staništa, bilansom zračenja u šumi, profilima osnovnih klimatskih elemenata u šumi (svetlost, temperatura, vlažnost vazduha, padavine i vetar) i klimatskim uticajima na šume. Upoznavanje sa osnovnim karakteristikema gradske klime, kao specifičnog životnog prostora za biljke i čoveka, u kome su klimatski uslovi znatno pogoršani zbog povišenog stepena zagrevanja i zagađenja.
     Upoznavanje sa osnovnim klasifikacijama klime, i najvažnijim bioklimatskim klasifikacijma koje nalaze široku primenu u šumarstvu.

Praktična nastava: Prektična nastava: izvodi se u učionici korišćenjem video-bim prezentacije i mernih instrumenata i u vidu terenske nastave. Vežbe u okviru predmeta sadrže i upoznavanje sa osnovnim meteorološkim instrumentima koji su locirani u meteorološkom krugu na mernoj stanici i sa meteorološkim instrumentima koji se postavljaju u šumskoj sastojini.Vrši se izrada seminarskog rada.