+

Данијела Ђунисијевић Бојовић

Доцент
Телефон: +381 (11) 3053 967
Е-маил: danijela.djunisijevic-bojovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 118a
Консултације: понедељак, 10.30‒12.30 часова

Др Данијела Ђунисијевић‑Бојовић је рођена у Бајиној Башти, где јe завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је 2001. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду, смер Пејзажна архитектура. Последипломске – магистарске студије уписала је 2002. године на Биолошком факултету Универзитета у Београду, на смеру Физиологија биљака. У априлу 2005. године одбранила је магистарску тезу под наловом „Ефекат различитих регулатора растења и стратификације на клијање семена јавора (Acer peudoplatanus L.)” и тиме стекла звање магистра биолошких наука. У звање асистента за ужу научну област Пејзажна архитектура и хортикултура изабрана је у октобру 2005. године. Од 2005. године ради као асистент на Шумарском факултету на Одсеку за пејзажну архитектуру и хортикултуру. На Одсеку за шумартво је, од исте године, ангажована као асистент на предмету Физиологија биљака. У јулу 2013. одбранила је докторску дисертацију „Утицај концентрације олова и кадмијума у земљишту на развој дрвенастих биљака” на Шумарском факултету Универзитета у Београду под менторством др Матилде Ђукић. Тиме је стекла звање доктора биотехничких наука за област Пејзажна архитектура и хортикултура. Од новембра 2013. године запослена је на Шумарском факултету у звању доцента. Ангажована је у извођењу наставе на основним, мастер и докторским студијама. До сада је учеcтвовала у 5 иcтраживачких пројеката Минитарcтва за науку Републике Србије у области биотехнике, заштите животне средине и интердисциплинарних итраживања и једном научно‑стручном пројекту Управе за шуме при Миниcтарству пољопривреде, шумарcтва и водопривреде Републике Србије. Учеcтвовала је у пројекту LE NOTRE ( Landscape Education – Now Opportunities for Teaching and Research in Europe) у оквиру ERASMUS програма Европcке уније. Као аутор или коаутор објавила је 89 научних радова, од којих 9 са SCI листе.

Ужа научна област

Пејзажна архитектура и хортикултура

Одабрани научни радови

  • Samuilov, S ; Lang, F  ; Djukic, M  ; Djunisijevic-Bojovic, D ; Rennenberg, H. 2016. Lead uptake increases drought tolerance of wild type and transgenic poplar (Populus tremula x P. alba) overexpressing gsh 1. ENVIRONMENTAL POLLUTION, Volume: 216  Pages: 773‒785 DOI: 10.1016/j.envpol.2016:06.047.

http://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?SID=Z1IqlfDOduUqnBwqVzZ&product=WOS&UT=WOS%3A000383930500083&SrcApp=SFX&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&Init=Yes&action=retrieve&SrcAuth=SFX&customersID=SFX&Func=Frame&IsProductCode=Yes&mode=FullRecord

  • Lukić S, Pantić D, Belanović Simić S, Borota D, Tubić B, Djukić M, Djunisijević- Bojović D (2015). Effects of black locust and black pine on extremely degraded sites 60 years after afforestation – a case study of the Grdelica Gorge (southeastern Serbia). iForest (early view). – doi: 10.3832/ifor1512-008.

http://www.sisef.it/iforest/contents/?id=ifor1512-008

  • Matilda Djukić, Danijela Djunisijević-Bojović, Pavle Pavlović, Miroslava Mitrović, Mihailo Grbić, Dragana Skočajić, Sara Lukić (2014): Influence of  Fe  Nutrition on Photosynthesis in Pb Treated Ailanthus altissima (Mill.)Swingle  Seedlings. Polish Journal of Environmental sciences, vol 23, no 5, 1565‒1571.

http://www.pjoes.com/pdf/23.5/Pol.J.Environ.Stud.Vol.23.No.5.1565-1571.pdf

  • Djukić, M., Djunisijević Bojović, D., Grbić M., Skocajić, D., Obratov-Petković, D., Bjedov I.: (2013) Effect of Cd and Pb on Ailanthus altissima and Acer negundo seed germination and early seedling growth. Fresenius Environmental Bulletin in Vol. 22; No. 2, 524-530.IDS Number: 182DK  ISSN: 1018-4619.

http://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?SID=Z1IqlfDOduUqnBwqVzZ&product=WOS&UT=WOS%3A000321721700008&SrcApp=SFX&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&Init=Yes&action=retrieve&SrcAuth=SFX&customersID=SFX&Func=Frame&IsProductCode=Yes&mode=FullRecord

  • Obratov-Petković D., Bjedov I., Jurišić, B., Đukić, M., Đunisijević-Bojović D., Skočajić D., Grbić M. (2013). Тhe influence of some environmental factores on the distribution of invasive species Aster lanceolatus Willd. in various habitats in Serbia. Fresenius Environmental Bulletin in Vol. 22; No. 2. IDS Number: 171BW  ISSN: 1018‒4619.

http://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?SID=Z1IqlfDOduUqnBwqVzZ&product=WOS&UT=WOS%3A000320901100005&SrcApp=SFX&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&Init=Yes&action=retrieve&SrcAuth=SFX&customersID=SFX&Func=Frame&IsProductCode=Yes&mode=FullRecord

  • Đunisijević Bojović, D., M. Đukić, V. Maksimović, D. Skočajić, Lj. Suručić.: (2012). The effects of iron deficiency on lead acumulation in Ailanthus altissima  (Mill.) Swingle seedlings. Journal of Environmental Quality.41:1517‒1524.

https://dl.sciencesocieties.org/publications/jeq/abstracts/41/5/1517