+

Danijela Đunisijević Bojović

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 967
E-mail: danijela.djunisijevic-bojovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 118a
Konsultacije: ponedeljak, 10.30 ‒ 11.30 časova

Dr Danijela Đunisijević‑Bojović je rođena u Bajinoj Bašti, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je 2001. godine na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Pejzažna arhitektura. Poslediplomske – magistarske studije upisala je 2002. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Fiziologija biljaka. U aprilu 2005. godine odbranila je magistarsku tezu pod nalovom „Efekat različitih regulatora rastenja i stratifikacije na klijanje semena javora (Acer peudoplatanus L.)” i time stekla zvanje magistra bioloških nauka. U zvanje asistenta za užu naučnu oblast Pejzažna arhitektura i hortikultura izabrana je u oktobru 2005. godine. Od 2005. godine radi kao asistent na Šumarskom fakultetu na Odseku za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu. Na Odseku za šumartvo je, od iste godine, angažovana kao asistent na predmetu Fiziologija biljaka. U julu 2013. odbranila je doktorsku disertaciju „Uticaj koncentracije olova i kadmijuma u zemljištu na razvoj drvenastih biljaka” na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu pod mentorstvom dr Matilde Đukić. Time je stekla zvanje doktora biotehničkih nauka za oblast Pejzažna arhitektura i hortikultura. Od novembra 2013. godine zaposlena je na Šumarskom fakultetu u zvanju docenta, a u oktobru 2019. godine u zvanje vanrednog profesora. Angažovana je u izvođenju nastave na osnovnim, master i doktorskim studijama. Do sada je učectvovala u 5 ictraživačkih projekata Minitarctva za nauku Republike Srbije u oblasti biotehnike, zaštite životne sredine i interdisciplinarnih itraživanja i jednom naučno‑stručnom projektu Uprave za šume pri Minictarstvu poljoprivrede, šumarctva i vodoprivrede Republike Srbije. Učectvovala je u projektu LE NOTRE ( Landscape Education – Now Opportunities for Teaching and Research in Europe) u okviru ERASMUS programa Evropcke unije. Kao autor ili koautor objavila je 89 naučnih radova, od kojih 9 sa SCI liste.

Uža naučna oblast

Pejzažna arhitektura i hortikultura

Odabrani naučni radovi

  • Lukić S, Pantić D, Belanović Simić S, Borota D, Tubić B, Djukić M, Djunisijević- Bojović D (2015). Effects of black locust and black pine on extremely degraded sites 60 years after afforestation – a case study of the Grdelica Gorge (southeastern Serbia). iForest (early view). – doi: 10.3832/ifor1512-008. http://www.sisef.it/iforest/contents/?id=ifor1512-008
  • Matilda Djukić, Danijela Djunisijević-Bojović, Pavle Pavlović, Miroslava Mitrović, Mihailo Grbić, Dragana Skočajić, Sara Lukić (2014): Influence of  Fe  Nutrition on Photosynthesis in Pb Treated Ailanthus altissima (Mill.)Swingle  Seedlings. Polish Journal of Environmental sciences, vol 23, no 5, 1565‒1571. http://www.pjoes.com/pdf/23.5/Pol.J.Environ.Stud.Vol.23.No.5.1565-1571.pdf