+

O nama

Suštinske vrednosti i značaj Arboretuma ogledaju se kroz:

reprezentativnost; Arboretum predstavlja deo javnog urbanog prostora, floristički raznovrstan, izuzetnih ambijentalnih vrednosti i predeonih karakteristika, i veoma je značajan u definisanju identiteta ovog dela grada. Jedinstvena kompozicija zastupljenih vrsta drveća i žbunja pruža utisak prirodnosti, koja je velikim gradskim sredinama neophodna;

pejzažna atraktivnost; Najveći deo biljnog asortimana deluje pejzažno vrlo atraktivno, i dobro prilagođeno uslovima ekološki izmenjene, antropogene sredine. Izgled celokupne površine Arboretuma deluje dinamično, sa bogatim koloritom, usled smene različitih fenofaza pojedinih dendrovrsta i doprinosi posebnoj dekorativno – estetskoj nameni ovog dela gradske sredine. Alpinetum, smešten na centralnom ulaznom delu, prošaran je mnoštvom dekorativnih kultivara i predstavlja vizuelni reper u okviru Arboretuma;

obrazovno-vaspitna funkcija, odvija se, prvenstveno, kroz nastavni proces Fakulteta i kompletiranje praktičnog i terenskog dela nastave iz osnovnih naučnih disciplina Šumarskog fakulteta.

naučno-istraživačka funkcija, ogleda se u realizaciji brojnih naučnih projekata, u čiju svrhu se na parcelama Arboretuma postavljaju ogledi i sprovode multidisciplinarna naučna istraživanja, kao što su fenološka, fitocenološka, ekološka i istraživanja na polju konzervacione biologije i mnoga druga;

ekološka funkcija, ogleda se kroz arhiviranje i očuvanje genofonda zastupljenih autohtonih i alohtonih drvenastih i žbunastih vrsta i brojnih egzota, u izmenjenim, urbanim uslovima. U tom smislu, Arboretum ima veliku i neprocenjivu ekološku vrednost.

sanitarno-higijenski značaj, čime, u sadejstvu sa okolnim zelenilom predstavlja vrlo važan sanitogeni prostor u gotovo samom centru Beograda. Menjajući temperaturni režim vazduha, ublažavajući temperaturne ekstreme, naročito tokom žarkih letnjih dana, te povećavajući relativnu vlažnost vazduha i doprinoseći filtraciji i jonizaciji vazduha, zelenilo Arboretuma znatno utiče na ugodniju gradsku atmosferu;