+

Milan Knežević

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 897
E-mail: milan.knezevic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 127
Konsultacije: ponedeljak: 10:00-12:00

Dr Milan Knežević je rođen 05.05.1953. godine u Buniću, Hrvatska. Osnovnu školu je završio u mestu rađenja, a Srednju šumarsku školu u Karlovcu. Osnovne studije je završio  1976. godine na Šumarskom fakultetu u Beogradu – odsek Šumarstvo. U zvanje asistenta pripravnika na predmetu Pedologija na Šumarskom fakultetu u Beogradu izabran je  juna 1979. godine. Iste godine je upisao poslediplomske studije, a magistarski rad je odbranio juna 1982. godine. Naučno usavršavanje je obavio na Šumarskom fakultetu u Minhenu 1985. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Promene zemljišta pod uticajem kultura crnog bora, smrče i belog bora na raznim staništima u Srbiji“ odbranio je 11. 12. 1992. godine, i time stekao akademski stepen doktor Biotehničkih nauka – oblast šumarskih nauka. Na Šumarskom fakultetu u Beogradu biran je u sva saradnička i nastavnička zvanja od asistenta pripravnika do redovnog profesora. Danas je zaposlen u zvanju redovnog profesora na Šumarskom fakultetu u Beogradu. Na osnovnim studijama drži nastavu iz predmeta Pedologija, Šuma i životna sredina, Ishrana bilja, Ekološke osnove pošumljavanja neobraslih površina i Ekološka klasifikacija degradiranih staništa. Na master akademskim studijama i doktorskim studijama na Šumarskom fakultetu u Beogradu drži nastavu iz većeg broja predmeta iz oblasti nauke o zemljištu, zaštite prirode, ekološke klasifikacije šuma i šumskih staništa. Na master akademskim studijama drži nastavu iz predmeta Metode i tehnike istraživanja u ekologiji, zaštiti i unapređivanju životne sredine. Duži niz godina bio je angažovan za izvođenje nastave iz predmeta Pedologija na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, a u periodu 1999-2001 godine na Poljoprivrednom fakultetu i Šumarskom fakultetu u Banjoj Luci. Od 2010. godine drži nastavu iz predmeta Pedologija na Biološkom fakultetu u Beogradu, a od 2014. godine i na Državnom Univerzitetu u Novom Pazaru na studijskom programu Poljoprivredna proizvodnja. Učestvovao je u realizaciji brojnih naučno-istraživačkih projekata. Rukovodio je izradom četiri projekta. Kao ekspert iz regiona učestvovao je u realizaciji DBU (Nemačka) Projekta „Poboljšanje baze šumsko-ekoloških podataka za održivo gazdovanje šumama i zaštitu šuma u Crnoj Gori“. Bio je član brojnih komisija za ocenu i odbranu master radova, magistarskih radova i doktorskih teza. Bio je mentor za 8 (osam) doktorskih disertacija koje su odbranjene na Šumarskom fakultetu u Beogradu. Takođe, je bio član komisija za ocenu i odbranu doktorskih teza na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, Biološkom fakultetu u Beogradu, Šumarskom fakultetu u Skoplju i Biotehničkom fakultetu u Bihaću. Učestvovao je u pisanju poglavlja u 10 monografija, koautor je jedne monografije. Do sada je objavio više od 200 naučnih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima i publikacijama, ili saopštenih na domaćim i stranim naučnim skupovima i simpozijumima. U više izbornih perioda bio je član Saveta Šumarskog fakulteta i šef Katedre ekologije šuma. U periodu 2004-2006 godina bio je prodekan za nastavu, a 2009-2012. godina predsednik Veća Odseka za šumarstvo. Od  2005 – 2010. godine  bio je direktor odnosno upravnik Centra za nastavno- naučne objekte Šumarskog fakulteta u Beogradu. Bio je potpresednik Komisije za standard KSH – 190 za kvalitet zemljišta saveznog zavoda za standardizaciju i član radne grupe Ministarstva poljoprivrede i zaštitu životne sredine Republike Srbije za izradu Nacrta zakona o zemljištu kao prirodnom resursu. Predsednik je Komisije za šumska zemljišta Srpskog društva za proučavanje zemljišta. Imenovan je za predstavnika Šumarskog fakulteta u Veće naučnih oblasti prirodnih nauka Univerziteta u Beogradu.

Oblast istraživanja

   Pedologija, Ekologija šuma i šumskih staništa, Zaštita i unapređivanje životne sredine

Odabrani naučni radovi

Burlica, Č., Knežević, M., Jović, N. (1997): Razvoj i aktuelni problemi proučavanja šumskih zemljišta. Monografija „Uređenje, korišćenje i očuvanje zemljišta“, Jugoslovensko društvo za proučavanje zemljišta, Novi Sad, str.733 – 738.

Kadović, R., Knežević, M. (2002): Teški metali u šumskim ekosistemima Srbije.

Monografija. Šumarski fakultet Beograd i Ministarstvo za za zaštitu prirodnih    bogatstava i životne sredine Republike Srbije. Beograd, str. 1 – 279.

Knežević, M. (2003): Zemljišta u bukovim šumama Srbije. Pregledni rad. Šumarstvo, br. 1 – 2. Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije. Beograd, str. 97 – 106.

Knežević, M., Košanin, O., Cvjetićanin, R. (2006): Osnovne pedološke karakteristike nekih kitnjakovih zajednica severoistočne Srbije. Šumarstvo, Nº 1 – 2. Beograd, str. 35 – 49.

Knežević, M., Košanin, O. (2007): Zemljišta na karbonatnim supstratima u šumskim zajednicama planine Tare. Zbornici: “Osnovne ekološke i strukturno proizvodne karakteristike tipova šuma Đerdapa i Tare”, Ministarstvo nauke Republike Srbije, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Nacionalni park “Đerdap”, Nacionalni park “Tara”. Beograd, str. 101 – 121.

Ivanišević, P., Knežević, M. (2008): Tipovi šuma i šumskog zemljišta na području Ravnog Srema. Monografija „250 godina šumarstva Ravnog Srema“. Javno preduzeće „Vojvodinašume“- Petrovaradin i Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica. JP „Vojvodinašume“. Petrovaradin, str. 87 – 118.

Knežević,, M., Stanković, D., Krstić, B., ŠijačićNikolić, M., Vilotić, D. (2009):

Concentration of heavy Metals in Soil end Leaves of Plant species Paulownia elongate S.Y.HU end Paulownia fortunei Hemsl. Academic Journals – African Jurnal of  Biotehnologi.

Lukić, S., Knežević M., Belanović S. (2010): Ameliorative Afforestation in Carbon Accumulation, Global Change Challenges for soil management. Advances in Geoecology Vol. 41, Catena Verlag GMBH, ISSN:0722-0723/ISBN:978-3-923381-57-9, pp. 257-268

Miletić, Z., Knežević, M., Stajić, S., Košanin, O., Đorđević. I. (2012): Effect of European black alder monocultures on the characteristics of reclaimed mine soil. International Journal of Environmental Research. 3(6), University of Tehran, str. 703-710

Blagojević, V.,  Knežević, M.,   Košanin, O.,  Kapović-Solomun, M.,   Lučić, R., Eremija,S.  (2016): Edaphic Characteristics of Austrian Pine (Pinus nigra Arn.) Forests in the        Visegrad Area (Article). Archives of Biological Sciences, Beograd, Vol. 68 br. 2, str. 355-362.