+

Ненад Марић

Доцент
Телефон: +381 (11) 3053 903
Е-маил: nenad.maric@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: Кабинет бр. 2
Консултације: среда, 13‒14.30 часова

Ненад Марић рођен је 26. 1. 1986. године у Мостару. Хемијско-прехрамбено технолошку школу у Београду завршио је 2005. године. Дипломске студије на Департману за хидрогеологију, Рударско‑геолошком факултету, завршио је 2010. године.
У периоду од 2011. до 2016. године радио је као истраживач на Департману за хидрогеологију, Рударско-геолошком факултету, на пројекту Министарства за науку и технолошки развој – Пројекат 43004 (Интегралних интердисциплинарних истраживања) – Симултана биоремедијација и соилификација деградираних простора за очување природних ресурса биолошки активних супстанци и развој и производњу биоматеријала и дијететских производа. Као докторанд учествовао је у одржавању вежби на Департману за хиодргеологију из следећих предмета:
• Заштита подземних вода (2012‒2014)
• Контаминација и ремедијација геолошке средине и подземних вода (2012‒2014)
• Хидраулика подземних вода (2012‒2016)
• Хидраулика бунара (2012‒2016)
Сарадник је у изради већег броја хидрогеолошких пројеката, елабората и студија. Током 2015. године учествовао је у реализацији хидрогеолошких истраживања у оквиру III фазе „Пројекта вишегодишњих примењених геолошких истраживања лежишта бора и литијума Јадар код Лознице” за потребе Rio Sava Exploration – Rio Tinto Minerals.
У звање асистента за ужу научну област Хидрогеологија на Шумарском факултету, Одсеку за еколошки инжењеринг у заштити замљишних и водних ресурса, изабран је 2016. године. Исте године одбранио је докторску дисертацију на Департману за хидрогеологију, Рударско-геолошком факултету.
Област истраживања: хидрогеологија, контаминација подземних вода и геосредине нафтним угљоводоницима, утицај подземних вода на развој геоморфолошких процеса.

Ужа научна област

Хидрогеологија

Ангажовање у настави

Одабрани научни радови

1) Nenad Marić, Mila Ilić, Srđan Miletić, Gordana Gojgić-Cvijović, Vladimir Beškoski, Miroslav M. Vrvić, Petar Papić, Enhanced in situ bioremediation of groundwater contaminated by petroleum hydrocarbons at the location of the Nitex textiles, Serbia, Environmental Earth Sciences 74(6) (2015), pp. 5211‒5219.
http://link.springer.com/article/10.1007/s12665-015-4531-3

2) Sanja Mrazovac Kurilić, Vladanka Presburger Ulniković, Nenad Marić, Milenko Vasiljević, Assessment of typical natural processes and human activities’ impact on the quality of drinking water, Environmental Monitoring and Assessment (2015), DOI 10.1007/s10661-015-4888-5 .
http://link.springer.com/article/10.1007/s10661-015-4888-5

3) Nenad Marić, Sanja Mrazovac Kurilić, Ivan Matić, Stanko Sorajić, Jelena Zarić, Groundwater quality on the territory of Kikinda municipality (Vojvodina, Serbia), Environmental Earth Sciences, 72(2) (2014), pp. 525‒534.
http://link.springer.com/article/10.1007/s12665-013-2973-z

4) Sanja Mrazovac, Mirjana Vojinović-Miloradov, Ivan Matić, Nenad Marić, Multivariate statistical analysing of chemical parameters of groundwater in Vojvodina, Chemie der Erde – Geochemistry, Vol. 73, Issue 2, (2013), pp. 217‒225.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009281912001146

5) Ivan Matić, Danilo Babič, Nenad Marić, Stanko Sorajić, Problematika korišćenja subgeotermalne energije podzemnih voda na Novom Beogradu, Voda i sanitarna tehnika XLIII (3) (2013), pp. 13‒20.
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=202177804

6) Ivan Matić, Slobodan Vujasinović, Stanko Sorajić, Nenad Marić, Dejan Drašković, Slobodan Ćurčić, Nikola Vulić, Očuvanje podzemnih vodnih resursa kod korišćenja subgeotermalne energije na Novom Beogradu, Zbornik radova sa XIV Srpskog simpozijuma o hidrogeologiji sa međunarodnim učešćem, Zlatibor, (2012), pp. 145‒148.

7 Nenad Marić, Srđan Kostić, Uslovljenost razvoja procesa kliženja po obodu neogenih basena dejstvom izdanskih voda, Zbornik radova sa XIV simpozijuma iz Inženjerske geologije i Geotehnike, Beograd, (2012), pp. 447‒457.

8) Boris Popović, Mirsad Veliu, Nenad Marić, Stevan Doroškov, Prilog poznavanju geološke građe klizišta Povija na pruzi Nikšić – Podgorica, Tehnika 4 (2012), pp. 557‒561.
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=43946767

9) Nenad Marić, Stanko Sorajić, Jelena Zarić, Marko Vanić, Improvement of the research methodology of groundwater contamination by petroleum hydrocarbons in Serbia, Proceedings of the 3rd International geosciences student conference, Belgrade, (2012), Environmental issues.

10) Zoran Nikić, Petar Dokmanović, Nenad Marić, Specifičnosti hidrogeoloških uslova terena Visok kraj i njihov uticaj na režim proticaja Visočice (istočna Srbija), Zbornik radova sa XV Srpskog simpozijuma o hidrogeologiji sa međunarodnim učešćem, Kopaonik, (2016), pp. 389‒394.