+

Nenad Marić

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 903
E-mail: nenad.maric@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: Kabinet br. 2
Konsultacije: sreda, 13‒14.30 časova

Nenad Marić rođen je 26. 1. 1986. godine u Mostaru. Hemijsko-prehrambeno tehnološku školu u Beogradu završio je 2005. godine. Diplomske studije na Departmanu za hidrogeologiju, Rudarsko‑geološkom fakultetu, završio je 2010. godine.
U periodu od 2011. do 2016. godine radio je kao istraživač na Departmanu za hidrogeologiju, Rudarsko-geološkom fakultetu, na projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj – Projekat 43004 (Integralnih interdisciplinarnih istraživanja) – Simultana bioremedijacija i soilifikacija degradiranih prostora za očuvanje prirodnih resursa biološki aktivnih supstanci i razvoj i proizvodnju biomaterijala i dijetetskih proizvoda. Kao doktorand učestvovao je u održavanju vežbi na Departmanu za hiodrgeologiju iz sledećih predmeta:
• Zaštita podzemnih voda (2012‒2014)
• Kontaminacija i remedijacija geološke sredine i podzemnih voda (2012‒2014)
• Hidraulika podzemnih voda (2012‒2016)
• Hidraulika bunara (2012‒2016)
Saradnik je u izradi većeg broja hidrogeoloških projekata, elaborata i studija. Tokom 2015. godine učestvovao je u realizaciji hidrogeoloških istraživanja u okviru III faze „Projekta višegodišnjih primenjenih geoloških istraživanja ležišta bora i litijuma Jadar kod Loznice” za potrebe Rio Sava Exploration – Rio Tinto Minerals.
U zvanje asistenta za užu naučnu oblast Hidrogeologija na Šumarskom fakultetu, Odseku za ekološki inženjering u zaštiti zamljišnih i vodnih resursa, izabran je 2016. godine. Iste godine odbranio je doktorsku disertaciju na Departmanu za hidrogeologiju, Rudarsko-geološkom fakultetu.
Oblast istraživanja: hidrogeologija, kontaminacija podzemnih voda i geosredine naftnim ugljovodonicima, uticaj podzemnih voda na razvoj geomorfoloških procesa.

Uža naučna oblast

Hidrogeologija

Angažovanje u nastavi

Odabrani naučni radovi

1) Nenad Marić, Mila Ilić, Srđan Miletić, Gordana Gojgić-Cvijović, Vladimir Beškoski, Miroslav M. Vrvić, Petar Papić, Enhanced in situ bioremediation of groundwater contaminated by petroleum hydrocarbons at the location of the Nitex textiles, Serbia, Environmental Earth Sciences 74(6) (2015), pp. 5211‒5219.
http://link.springer.com/article/10.1007/s12665-015-4531-3

2) Sanja Mrazovac Kurilić, Vladanka Presburger Ulniković, Nenad Marić, Milenko Vasiljević, Assessment of typical natural processes and human activities’ impact on the quality of drinking water, Environmental Monitoring and Assessment (2015), DOI 10.1007/s10661-015-4888-5 .
http://link.springer.com/article/10.1007/s10661-015-4888-5

3) Nenad Marić, Sanja Mrazovac Kurilić, Ivan Matić, Stanko Sorajić, Jelena Zarić, Groundwater quality on the territory of Kikinda municipality (Vojvodina, Serbia), Environmental Earth Sciences, 72(2) (2014), pp. 525‒534.
http://link.springer.com/article/10.1007/s12665-013-2973-z

4) Sanja Mrazovac, Mirjana Vojinović-Miloradov, Ivan Matić, Nenad Marić, Multivariate statistical analysing of chemical parameters of groundwater in Vojvodina, Chemie der Erde – Geochemistry, Vol. 73, Issue 2, (2013), pp. 217‒225.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009281912001146

5) Ivan Matić, Danilo Babič, Nenad Marić, Stanko Sorajić, Problematika korišćenja subgeotermalne energije podzemnih voda na Novom Beogradu, Voda i sanitarna tehnika XLIII (3) (2013), pp. 13‒20.
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=202177804

6) Ivan Matić, Slobodan Vujasinović, Stanko Sorajić, Nenad Marić, Dejan Drašković, Slobodan Ćurčić, Nikola Vulić, Očuvanje podzemnih vodnih resursa kod korišćenja subgeotermalne energije na Novom Beogradu, Zbornik radova sa XIV Srpskog simpozijuma o hidrogeologiji sa međunarodnim učešćem, Zlatibor, (2012), pp. 145‒148.

7 Nenad Marić, Srđan Kostić, Uslovljenost razvoja procesa kliženja po obodu neogenih basena dejstvom izdanskih voda, Zbornik radova sa XIV simpozijuma iz Inženjerske geologije i Geotehnike, Beograd, (2012), pp. 447‒457.

8) Boris Popović, Mirsad Veliu, Nenad Marić, Stevan Doroškov, Prilog poznavanju geološke građe klizišta Povija na pruzi Nikšić – Podgorica, Tehnika 4 (2012), pp. 557‒561.
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=43946767

9) Nenad Marić, Stanko Sorajić, Jelena Zarić, Marko Vanić, Improvement of the research methodology of groundwater contamination by petroleum hydrocarbons in Serbia, Proceedings of the 3rd International geosciences student conference, Belgrade, (2012), Environmental issues.

10) Zoran Nikić, Petar Dokmanović, Nenad Marić, Specifičnosti hidrogeoloških uslova terena Visok kraj i njihov uticaj na režim proticaja Visočice (istočna Srbija), Zbornik radova sa XV Srpskog simpozijuma o hidrogeologiji sa međunarodnim učešćem, Kopaonik, (2016), pp. 389‒394.