+

Katedra za pejzažni inženjering

šef Katedre: dr Nadežda Stojanović
zamenik šefa Katedre: dr Jovana Petrović
sekretar Katedre: mast. inž. Mirjana Tešić

Razvoj Katedre:

Današnju Katedru za pejzažni inženjering osnovao je još davne 1960. godine prof. dr Toma Bunuševac, tadašnji prorektor Univerziteta u Beogradu, po uzoru na organizacionu strukturu Lomonosovog Instituta za ozelenjavanje gradova. Katedra je tada nosila ime Katedra za ozelenjavanje naselja i bila je jedina Katedra na istoimenom Odseku sve do 1966. godine. Školske 1975/76. godine Katedra za ozelenjavanje naselja menja naziv u Katedru za podizanje i održavanje zelenih površine, a 2002. razvojem novih naučno-stručnih disciplina dobija širi naziv Katedra za pejzažni inženjering. Daljim razvojem, 2019. godine pri Katedri za pejzažni inženjering, osnovane su i Labaratorija za pejzažni inženjering i Centar za sportske i rekreacione prostore.
Od osnivanja do danas na ovoj Katedri stasalo je pet generacija nastavnika, asistenata i saradnika.

Nastavna delatnost Katedre

Studenti kroz predmete Katedre za pejzažni inženjering dobijaju znanja iz teorijskih i stručno-aplikativnih disciplina pejzažnog inženjeringa kao što su: pedologija, dekorativna dendrologija, ekologija gradova, teorija zelenih gradova i održivosti, značaj i funkcija urbanog zelenila, upravljanje (menadžmenta) urbanim zelenilom, rekonstrukcija zelenih površina, tehnologija izgradnje (podizanja) i održavanja (negovanja) zelenih površina grada, tehnike revitalizacije degradiranih prostora i primene principa ekološkog inžinjeringa, tehnike uređenja sportskih i rekreativnih prostora, osnova građevinskog poslovanja i dr. Obavljanje terenske nastave studenata, izrada diplomskih i master radova na Katedri za pejzažni inženjering izvodi se uz intenzivnu saradnju sa raznim državnim i privatnim privrednim subjektima.


Naučna delatnost Katedre

Naučna delatnost na Katedri za pejzažni inženjering se razvija u okviru više naučnih disciplina koje su deo uže naučne oblasti pejzažne arhitekture i hortikulture. Najzapaženija istraživanja su u tematskim oblastima pedologije, urbane ekologije, dekorativne dendrologije, podizanja i negovanja zelenih površina, podizanja i negovanja travnjaka, ekološkog inženjeringa i revitalizacije degradiranih prostora, rekonstrukcije zelenih površina, sportskih i rekreativnih površina i dr.
Brojne aktivnosti naših nastavnika i saradnika rezultirale su velikim brojem objavljenih naučnih i stručnih radova, publikovanjem nekoliko monografija i drugih naučno-stručnih dela. Od osnivanja Katedre za pejzažni inženjering do danas nastavnici i saradnici ove Katedre su publikovali preko 500 naučnih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima radova sa domaćih i međunarodnih konferencija. Od tog broja 34 rada je objavljeno u časopisima sa SCI liste.
Dve doktorske disertacije izrađene na Katedri za pejzažni inženjering 2003. i 2006. godine dobile su nagrade Privredne komore Beograda za najbolje doktorske disertacije.