+

Основне академске студије (Bachelor)

Исходи процеса учења у оквиру студијског програма Пејзажна архитектура су засновани на дескрипторима квалификација, односно захтевима и препорукама Европске федерације пејзажних архитеката (EFLA) Eвропског удружења школа пејзажне архитектуре (ECLAS), као и на одговарајућем европском оквиру квалификација и захтевима међународних и националних струковних удружења.

Студенти у току студија не раде завршни рад, већ имају синтезни рад из профилних области у форми професионалне праксе дефинисане као студијска активност.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм основних академских студија Пејзажна архитектура 

Број испита: 40 (31 обавезан + 9 изборних)

Академско звање: Дипломирани инжењер пејзажне архитектуре (скраћено: дипл. инж. пејз. арх.).