+

Катедра биоекономије, политике и организације управљања у шумарству и заштити природе

ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ:

Шеф катедре: др Драган Нонић, ред. проф.
Заменик шефа катедре:
др Љиљана Кеча, ванр. проф.
Секретар катедре:
MSc  Mилица Марчета

РАЗВОЈ КАТЕДРЕ:

У периоду пре 1956. године, нису постојале катедре као организационе јединице, па ни катедра која би обједињавала стручне предмете економског и организационог карактера. Међутим, од оснивања факултета постојали су бројни предмети који су фигурирали у наставним плановима и програмима, а који су касније били окосница одговарајуће катедре. Ти предмети су носили следеће називе:

Статут из 1930. год.

Народна економија, Управа шума и рачуноводство, Шумарска политика, Рачунање вредности шума, Општи основи права и шумарско законодавство, Шумска трговина и индустрија;

Статут из 1945. год.

Марксизам-лењинизам, Политичка економија, Организација шумарства и планирање;

Статут из 1952. год.

Политичка економија, Организација и пословање у шумарству, Економика шумарства, Шумско-привредна географија са трговином дрвета.

Статутом Шумарског факултета из 1956. године формирају се одсеци и катедре, као организационе јединице факултета. Тада је формирана и Катедра економике шумарства и дрвне индустрије, где су обухваћени предмети као што су: Политичка економија, Економика шумарства, Основи права и законодавства, Организација и пословање у шумарству, Трговина дрветом, Књиговодство, евиденција и индустријска статистика (предавани на Одсеку за шумарство) и Економика дрвне индустрије, Заштита рада и Организација производње у предузећима за прераду дрвета (предавани на Одсеку за дрвну индустрију). То је била заједничка катедра за два одсека и представљала је покушај да се кроз једну катедру организује настава и истраживачки рад на више сродних дисциплина на два различита одсека.

Четири године касније (1960. год.), са значајним осамостаљењем Одсека за дрвну индустрију, део предмета се сели на одговарајућу катедру овог одсека, али се од концепта обједињавања не одустаје. Тако долази до промене назива у Катедра економике шумарства, што је праћено извесним променама у оквиру структуре предмета (неки се више не предају, а неки нови формирају), при чему се уместо предмета са Одсека за дрвну индустрију убацују сродни предмети са Одсека за бујице и ерозију. То се из назива катедре није видело, већ се та промена запажа кроз списак предмета. Ти предмети су били: Економија, Економика шумарства, Организација и пословање у шумарству (са Одсека за шумарство) и Организација и економика производње у еродираним областима (са Одсека за бујице и ерозију).

Тек Статутом из 1966. год. Формира се Катедра економике шумарства са наставним предметима који представљају заокружену целину друштвено-економског карактера. У овом периоду задржана су три већ постојећа предмета: Економија, Економика шумарства и Организација и пословање у шумарству, али су додати и неки нови, као што су: Наука о раду, Трговина дрветом са шумско-привредном географијом и Основи науке о друштву.

У даљем развоју, Статутом из 1974. год. Катедра економике шумарства уводи у програм и предмете као што су: Политичка економија, Друштвено-економско уређење СФРЈ, Основи марксизма са социологијом и Економика уређења сливова, а задржава већ постојеће: Организација и пословање у шумарству, Трговина дрветом са шумско-привредном географијом и Економика шумарства. Занимљиво је да и овде фигурира један предмет са Одсека за бујице и ерозију (Економика уређења сливова), сродан са предметима на Одсеку за шумарство. Разлог је вероватно што, стручно посматрано, није имао сродних дисциплина на Одсеку за бујице и ерозију (већина осталих су били предмети техничког усмерења), а само један овакав предмет није био довољан за дефинисање катедре на овом одсеку.

Статутом из 1977. год. Катедра мења назив у Катедра друштвено-економских предмета, а предмети су били: Основи марксизма, теорија и пракса самоуправљања, Политичка економија, Организација и пословање у шумарству, Трговина дрветом са шумско-привредном географијом и Економика шумарства.

Касније, Статутом из 1983. год. долази до нове промене назива у Катедра економике и организације шумарства, док предмети остају исти као и у оквиру претходног наставног плана: Основи марксизма, теорија и пракса самоуправљања, Политичка економија, Организација и пословање у шумарству, Трговина дрветом са шумско-привредном географијом и Економика шумарства.

Промене Статута 1994. године, доводе до озбиљнијих промена, па предмет Социологија прелази у Кабинет општих предмета, док се остали предмети прикључују предметима са Катедре планирања газдовања шумама. Тако формирана катедра носи назив Катедра планирања и организације газдовања шумама.

У овом облику Катедра је постојала све до 2002. године, када се поново обједињавају предмети са некадашње Катедре економике и организације шумарства (Основи економије и социологије, Организација и пословање у шумарству, Трговина дрветом и шумско-привредна географија и Економика шумарства), а катедри се враћа стари назив – Катедра економике и организације шумарства.

Статутом из 2008. год. на Катедри економике и организације шумарства два предмета се деле на по два нова. Тако уместо предмета Основи економије и социологије, уводе се Социологија и Основи економије, а предмет Трговина и шумско-привредна географија се дели на предмете Трговина шумским производима и Шумско-привредна географија. Поред тога, уводи се и нови предмет Шумарска политика и законодавство.

Статутом из 2012. год. задржан је назив – Катедра економике и организације шумарства. Међутим, даљим развојем „Болоњског процеса“, унапређују се актуелни наставни планови, што резултира појавом неких нових предмета. Тако сада Катедра обухвата предмете: Основи економије, Социологија, Организација и пословање у шумарству, Трговина шумским производима, Економика шумарства, Економска географија шумских ресурса, Шумарска политика и законодавство, Предузетништво и мала и средња предузећа у шумарству и Маркетинг шумских производа.

Статутом из 2019. године, Катедра економике и организације шумарства мења назив у Катедра биоекономије, политике и организације управљања у шумарству и заштити природе. Имајући у виду динамику промена наставних садржаја, која одговара динамици научних истраживања и променама друштвено-економских односа, у текућем акредитационом процесу постојећи предмети на свим нивоима студија биће иновирани и обогаћени новим садржајима, како у теоријском, тако и у практичном смислу. Поред тога, биће креирани нови предмети који ће кроз мултидисциплинарни приступ студентима пружити нова актуелна знања која спадају у домен изучавања уже научне области Биоекономија, политика и организација управљања у шумарству и заштити природе.