+

Катедра биоекономије, политике и организације управљања у шумарству и заштити природе

ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ:

Шеф катедре:  др Љиљана Кеча, ред. проф.
Заменик шефа катедре:
др Драган Нонић, ред. проф.
Секретар катедре:
др Јелена Недељковић, ванр. проф.

РАЗВОЈ КАТЕДРЕ:

У свим досадашњим наставним плановима и програмима Шумарског одсека, а потом и Факултета, постојале су дисциплине организационо-економског карактера, које су биле распоређене у различитим организационим јединицама.

Према Уредби Пољопривредног факултета од 11. фебруара 1921. год. били су прописани само предмети који су се предавали на Шумарском одсеку Пољопривредног факултета. Код основних предмета била је заступљена Народна економија и финансије, а код стручних, поред осталих, Шумарска политика, Управа шума и шумарско рачуноводство, Шумарско право и законодавство и Историја шумарства.

Закон о Универзитету, од 28. јуна 1930. год. одређује да Универзитет у Београду има шест факултета. Уредбом Пољопривредно-шумарског факултета из 1932. год. прописано је постојање 18 завода, међу којима је био и Завод за шумарску политику, управу шумама са књиговодством и статистиком, трговину шумским производима. Предмети су били подељени у две групе, заједнички за оба одсека (Народна економија са финансијама) и предмети који се предају на Шумарском одсеку (међу којима и Управа шума са књиговодством, Шумска привредна политика са законодавством и статистиком, Трговина шумским производима и Основи општег законодавства).

Уредбом Владе НР Србије од 5 фебруара 1949. год. основан је Шумарски факултет као самостална високошколска установа. Према тадашњем Наставном програму, на Катедри уређења шума и планирања биле су заступљене и организационо-економске дисциплине (Организација и планирање шумских газдинстава, Организација и планирање шумско-индустријских предузећа и Политичка економија).

Од оснивања Шумарског одсека, а потом и самосталног факултета, наставу из организационо-економских дисциплина, у првој генерацији наставника изводили су: проф. Милан Мариновић (био је на Шумарском факултету у Београду у периоду 1924-1941. год.) и проф. Јово Зубовић (1946-1961. год.).

Према одредбама првог Статута Шумарског факултета из 1956. год., основана је Катедра економике шумарства и дрвне индустрије, која је на тадашња оба одсека, за шумарство и за дрвну индустрију, организовала наставу и истраживачки рад из више сродних економских и организационих дисциплина (Политичка економија, Економика шумарства, Основи права и законодавства, Организација и пословање у шумарству, Трговина дрветом, Економика дрвне индустрије, Заштита рада, Организација производње у предузећима за прераду дрвета, Књиговодство, Евиденција и Индустриска статистика).

У складу са Статутом Шумарског факултета из 1960. год. долази до промене назива у Катедра економике шумарства, што је праћено и променама у оквиру структуре наставних предмета (Економија, Економика шумарства, Организација и пословање у шумарству). Уместо предмета са Одсека за дрвну индустрију, где се формира самостална катедра, прикључен је сродни предмет са Одсека за бујице и ерозију (Организација и економика привреде у еродираним областима).

Статутом Шумарског факултета из 1966. год., уз предмета који су већ раније постојали и неке мање измене у њиховим називима (Економија, Економика шумарства, Организација пословања у шумарству, Организација и економика производње на еродираним подручјима), додати су и нови предмети на катедри (Наука о раду, Трговина дрветом са шумском привредном географијом и Основе науке о друштву).

Према одредбама Статута Шумарског факултета из 1974. год., а у складу са друштвено-економским и уставним променама, на Катедри економике шумарства је дошло до одређених промена у структури и називу предмета (Политичка економија, Економика шумарства, Организација управе и пословање у шумарству, Економика уређења сливова, Трговина дрветом са шумском привредном географијом, Основи марксизма са социологијом и Друштвено-економско уређење СФРЈ).

Наставу у другој генерацији наставника и након оснивања самосталне катедре, изводили су: на Организацији и пословању у шумарству проф. Душан Симеуновић (био је ангажован на Шумарском факултету у Београду у периоду 1947-1978. год.), на Трговини дрветом проф. Душан Орешчанин (1950-1977. год.), на Економици шумске привреде проф. Бранислав Шикић (1953-1956. год.) и на Економици шумарства проф. Љубомир Петровић (1950-1985. год.).

У складу са одредбама Статута ООУР Института за шумарство из 1977. год., дошло је и до промене назива катедре у Катедра друштвено-економских предмета, као и извесних промена у називима предмета (Политичка економија, Економика шумарства, Организација и пословање у шумарству, Трговина дрветом са шумском привредном географијом и Основи марксизма, теорија и пракса самоуправљања). У структури наставних предмета, може се уочити да су представљали заокружену целину друштвено-економског и организационог карактера и да су се, пре свега, односили на сектор шумарства, што је било и преовлађујуће у наредном периоду.

Према одредбама Статута Шумарског факултета из 1983. год., долази до промене назива катедре у Катедра економике и организације шумарства, док предмети остају исти као и у оквиру претходног наставног плана.

У складу са одредбама Статута Шумарског факултета из 1988. год., долази до стварања заједничке Катедре планирања и организације газдовања шумама, која је као таква постојала све до 2002. год. Катедра је у оквиру наставе на организационо-економским дисциплина обухватала: Организацију и пословање у шумарству, Економику шумарства и Трговину дрветом са шумско-привредном географијом. Друштвено-економски предмети (Политичка економија, Социологија и самоуправљање), налазили су се у оквиру Катедре општих предмета.

У периоду значајних друштвено-економских промена, као и интегрисања са Катедром планирања газдовања шумама, наставу у трећој генерацији наставника изводили су: на Организацији и пословању у шумарству и Трговини дрветом проф. Милан Шашић (у периоду 1980-2002.), на Економици шумарства и Трговини дрветом проф. Ненад Ранковић (1980-2018. год.) и на Социологији и Политичкој економији проф. Живко Марковић (1979-1998. год.), проф. Весна Ракочевић (1979-1996. год.) и проф. Андон Костадиновић (1997-2007. год.).

Шефови катедре Економике и организације шумарства, у претходном периоду, били су: проф. Душан Симеуновић, проф. Љубомир Петровић, проф. Милан Шашић, проф. Ненад Ранковић и проф. Драган Нонић.

Декани Шумарског факултета у Београду били су: проф. Душан Симеуновић (у периоду 1957-1958. год.) и проф. Љубомир Петровић (у два мандата, 1969-1971. и 1971-1973. год.), који су претходно били и на функцији продекана.

Статутом Шумарског факултета из 2002. год., поново се издваја самостална Катедра економике и организације шумарства, са друштвено-економским предметима: Основи економије и социологије (који су од 2008. год., два засебна предмета, Основи економије и Социологија), и економско-организационим предметима: Економика шумарства, Организација и пословање у шумарству и Трговина дрветом и шумско-привредна географија (који су од 2008. год., два засебна предмета, Трговина шумским производима и Шумско-привредна географија, односно, од 2012. год., Економска географија шумских ресурса). Од 2008. год., уводи се и нови изборни предмет Шумарска политика и законодавство, а од 2012. год., и још два изборна предмета на основним студијама, Предузетништво и мала и средња предузећа у шумарству и Маркетинг шумских производа. Поред основних студија, на катедри је од 2006. год. организована и настава на мастер (уместо магистарских, које су биле уведене од 1962. год) и докторским студијама (од 2007. год.).

Имајући у виду динамику развоја научних дисциплина и нових праваца истраживања, на катедри је дошло до значајних промена у структури и називу наставних предмета за наредни акредитациони циклус, који су иновирани и обогаћени новим садржајима, на свим нивоима студија. Статутом Шумарског факултета из 2019. год. промењен је и назив катедре у Катедра биоекономије, политике и организације управљања у шумарству и заштити природе (BEPOS).