+

Katedra bioekonomije, politike i organizacije upravljanja u šumarstvu i zaštiti prirode

ČLANOVI KATEDRE:

Šef katedre:  dr Ljiljana Keča, red. prof.
Zamenik šefa katedre:
dr Dragan Nonić, red. prof.
Sekretar katedre:
dr Jelena Nedeljković, vanr. prof.

RAZVOJ KATEDRE:

U svim dosadašnjim nastavnim planovima i programima Šumarskog odseka, a potom i Fakulteta, postojale su discipline organizaciono-ekonomskog karaktera, koje su bile raspoređene u različitim organizacionim jedinicama.

Prema Uredbi Poljoprivrednog fakulteta od 11. februara 1921. god. bili su propisani samo predmeti koji su se predavali na Šumarskom odseku Poljoprivrednog fakulteta. Kod osnovnih predmeta bila je zastupljena Narodna ekonomija i finansije, a kod stručnih, pored ostalih, Šumarska politika, Uprava šuma i šumarsko računovodstvo, Šumarsko pravo i zakonodavstvo i Istorija šumarstva.

Zakon o Univerzitetu, od 28. juna 1930. god. određuje da Univerzitet u Beogradu ima šest fakulteta. Uredbom Poljoprivredno-šumarskog fakulteta iz 1932. god. propisano je postojanje 18 zavoda, među kojima je bio i Zavod za šumarsku politiku, upravu šumama sa knjigovodstvom i statistikom, trgovinu šumskim proizvodima. Predmeti su bili podeljeni u dve grupe, zajednički za oba odseka (Narodna ekonomija sa finansijama) i predmeti koji se predaju na Šumarskom odseku (među kojima i Uprava šuma sa knjigovodstvom, Šumska privredna politika sa zakonodavstvom i statistikom, Trgovina šumskim proizvodima i Osnovi opšteg zakonodavstva).

Uredbom Vlade NR Srbije od 5 februara 1949. god. osnovan je Šumarski fakultet kao samostalna visokoškolska ustanova. Prema tadašnjem Nastavnom programu, na Katedri uređenja šuma i planiranja bile su zastupljene i organizaciono-ekonomske discipline (Organizacija i planiranje šumskih gazdinstava, Organizacija i planiranje šumsko-industrijskih preduzeća i Politička ekonomija).

Od osnivanja Šumarskog odseka, a potom i samostalnog fakulteta, nastavu iz organizaciono-ekonomskih disciplina, u prvoj generaciji nastavnika izvodili su: prof. Milan Marinović (bio je na Šumarskom fakultetu u Beogradu u periodu 1924-1941. god.) i prof. Jovo Zubović (1946-1961. god.).

Prema odredbama prvog Statuta Šumarskog fakulteta iz 1956. god., osnovana je Katedra ekonomike šumarstva i drvne industrije, koja je na tadašnja oba odseka, za šumarstvo i za drvnu industriju, organizovala nastavu i istraživački rad iz više srodnih ekonomskih i organizacionih disciplina (Politička ekonomija, Ekonomika šumarstva, Osnovi prava i zakonodavstva, Organizacija i poslovanje u šumarstvu, Trgovina drvetom, Ekonomika drvne industrije, Zaštita rada, Organizacija proizvodnje u preduzećima za preradu drveta, Knjigovodstvo, Evidencija i Industriska statistika).

U skladu sa Statutom Šumarskog fakulteta iz 1960. god. dolazi do promene naziva u Katedra ekonomike šumarstva, što je praćeno i promenama u okviru strukture nastavnih predmeta (Ekonomija, Ekonomika šumarstva, Organizacija i poslovanje u šumarstvu). Umesto predmeta sa Odseka za drvnu industriju, gde se formira samostalna katedra, priključen je srodni predmet sa Odseka za bujice i eroziju (Organizacija i ekonomika privrede u erodiranim oblastima).

Statutom Šumarskog fakulteta iz 1966. god., uz predmeta koji su već ranije postojali i neke manje izmene u njihovim nazivima (Ekonomija, Ekonomika šumarstva, Organizacija poslovanja u šumarstvu, Organizacija i ekonomika proizvodnje na erodiranim područjima), dodati su i novi predmeti na katedri (Nauka o radu, Trgovina drvetom sa šumskom privrednom geografijom i Osnove nauke o društvu).

Prema odredbama Statuta Šumarskog fakulteta iz 1974. god., a u skladu sa društveno-ekonomskim i ustavnim promenama, na Katedri ekonomike šumarstva je došlo do određenih promena u strukturi i nazivu predmeta (Politička ekonomija, Ekonomika šumarstva, Organizacija uprave i poslovanje u šumarstvu, Ekonomika uređenja slivova, Trgovina drvetom sa šumskom privrednom geografijom, Osnovi marksizma sa sociologijom i Društveno-ekonomsko uređenje SFRJ).

Nastavu u drugoj generaciji nastavnika i nakon osnivanja samostalne katedre, izvodili su: na Organizaciji i poslovanju u šumarstvu prof. Dušan Simeunović (bio je angažovan na Šumarskom fakultetu u Beogradu u periodu 1947-1978. god.), na Trgovini drvetom prof. Dušan Oreščanin (1950-1977. god.), na Ekonomici šumske privrede prof. Branislav Šikić (1953-1956. god.) i na Ekonomici šumarstva prof. Ljubomir Petrović (1950-1985. god.).

U skladu sa odredbama Statuta OOUR Instituta za šumarstvo iz 1977. god., došlo je i do promene naziva katedre u Katedra društveno-ekonomskih predmeta, kao i izvesnih promena u nazivima predmeta (Politička ekonomija, Ekonomika šumarstva, Organizacija i poslovanje u šumarstvu, Trgovina drvetom sa šumskom privrednom geografijom i Osnovi marksizma, teorija i praksa samoupravljanja). U strukturi nastavnih predmeta, može se uočiti da su predstavljali zaokruženu celinu društveno-ekonomskog i organizacionog karaktera i da su se, pre svega, odnosili na sektor šumarstva, što je bilo i preovlađujuće u narednom periodu.

Prema odredbama Statuta Šumarskog fakulteta iz 1983. god., dolazi do promene naziva katedre u Katedra ekonomike i organizacije šumarstva, dok predmeti ostaju isti kao i u okviru prethodnog nastavnog plana.

U skladu sa odredbama Statuta Šumarskog fakulteta iz 1988. god., dolazi do stvaranja zajedničke Katedre planiranja i organizacije gazdovanja šumama, koja je kao takva postojala sve do 2002. god. Katedra je u okviru nastave na organizaciono-ekonomskim disciplina obuhvatala: Organizaciju i poslovanje u šumarstvu, Ekonomiku šumarstva i Trgovinu drvetom sa šumsko-privrednom geografijom. Društveno-ekonomski predmeti (Politička ekonomija, Sociologija i samoupravljanje), nalazili su se u okviru Katedre opštih predmeta.

U periodu značajnih društveno-ekonomskih promena, kao i integrisanja sa Katedrom planiranja gazdovanja šumama, nastavu u trećoj generaciji nastavnika izvodili su: na Organizaciji i poslovanju u šumarstvu i Trgovini drvetom prof. Milan Šašić (u periodu 1980-2002.), na Ekonomici šumarstva i Trgovini drvetom prof. Nenad Ranković (1980-2018. god.) i na Sociologiji i Političkoj ekonomiji prof. Živko Marković (1979-1998. god.), prof. Vesna Rakočević (1979-1996. god.) i prof. Andon Kostadinović (1997-2007. god.).

Šefovi katedre Ekonomike i organizacije šumarstva, u prethodnom periodu, bili su: prof. Dušan Simeunović, prof. Ljubomir Petrović, prof. Milan Šašić, prof. Nenad Ranković i prof. Dragan Nonić.

Dekani Šumarskog fakulteta u Beogradu bili su: prof. Dušan Simeunović (u periodu 1957-1958. god.) i prof. Ljubomir Petrović (u dva mandata, 1969-1971. i 1971-1973. god.), koji su prethodno bili i na funkciji prodekana.

Statutom Šumarskog fakulteta iz 2002. god., ponovo se izdvaja samostalna Katedra ekonomike i organizacije šumarstva, sa društveno-ekonomskim predmetima: Osnovi ekonomije i sociologije (koji su od 2008. god., dva zasebna predmeta, Osnovi ekonomije i Sociologija), i ekonomsko-organizacionim predmetima: Ekonomika šumarstva, Organizacija i poslovanje u šumarstvu i Trgovina drvetom i šumsko-privredna geografija (koji su od 2008. god., dva zasebna predmeta, Trgovina šumskim proizvodima i Šumsko-privredna geografija, odnosno, od 2012. god., Ekonomska geografija šumskih resursa). Od 2008. god., uvodi se i novi izborni predmet Šumarska politika i zakonodavstvo, a od 2012. god., i još dva izborna predmeta na osnovnim studijama, Preduzetništvo i mala i srednja preduzeća u šumarstvu i Marketing šumskih proizvoda. Pored osnovnih studija, na katedri je od 2006. god. organizovana i nastava na master (umesto magistarskih, koje su bile uvedene od 1962. god) i doktorskim studijama (od 2007. god.).

Imajući u vidu dinamiku razvoja naučnih disciplina i novih pravaca istraživanja, na katedri je došlo do značajnih promena u strukturi i nazivu nastavnih predmeta za naredni akreditacioni ciklus, koji su inovirani i obogaćeni novim sadržajima, na svim nivoima studija. Statutom Šumarskog fakulteta iz 2019. god. promenjen je i naziv katedre u Katedra bioekonomije, politike i organizacije upravljanja u šumarstvu i zaštiti prirode (BEPOS).