+

Katedra korišćenja šumskih resursa

Matična oblast kojom se danas bavi Katedra iskorišćavanja šuma je od osnivanja Poljoprivredno‑šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu bila sastavni deo nastavnog programa za buduće inženjere šumarstva. Zasluge za promociju ove nastavne i naučne discipline pripadaju dr Đoki Jovanoviću, diplomcu i doktoru nauka Šumarskog fakulteta iz Tibingena u Nemačkoj i osnivaču Poljoprivredno‑šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Nakon desetak godina rada, tokom tridesetih godina prošlog veka dolazi do reorganizacije na Fakultetu i osnivanja prvih zavoda i kabineta. Od četiri šumarska zavoda jedan je bio Zavod za iskorišćavanje šuma, a jedan od pet kabineta je bio Kabinet za šumska transportna sredstva i poljoprivredno i šumarsko građevinarstvo. Osnivanje Zavoda za iskorišćavanje šuma i Kabineta za šumska transportna sredstva se smatra zvaničnim početkom rada naše Katedre.

Nakon Drugog svetskog rata je došlo do razdvajanja šumarskih i poljoprivrednih disciplina, što je rezultiralo osnivanjem samostalnog Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U Osnivačkom aktu samostalnog Šumarskog fakulteta iz 1949. godine je odlučeno da se srodne nastavne i naučne discipline organizuju po katedrama, te se tako, među ostalim, formira i Katedra iskorišćavanja šuma, sa nastavnim predmetima: Iskorišćavanje šuma, Mehanička prerada drveta, Tehnologija drveta, Opšte i šumsko mašinstvo i Lovna privreda, kao i Katedra šumskog transporta i građevinarstva, sa nastavnim predmetima: Šumska transportna sredstva, Šumsko građevinarstvo, Tehnička mehanika, Nacrtna geometrija i Viša matematika. U godinama koje su sledile ove dve katedre su objedinjavane ili razdvajane, dok se broj nastavnih predmeta povećavao ili smanjivao u zavisnosti od različitih razloga.

U formiranju i radu Šumarskog fakulteta i matičnih katedri veliki doprinos su dali brojni nastavnici, saradnici i pomoćno tehničko osoblje. Od samog početka, na kome je bio prof. dr Đoka Jovanović, jedan od osnivača Poljoprivredno‑šumarskog fakulteta, pa do danas, do nastavnika i saradnika koji nastavljaju i dograđuju ono što su započeli njihovi prethodnici, osnovni moto Katedre iskorišćavanja šuma je unapređenje obrazovnog procesa i šumarske struke uopšte.