+

Istraživanje / Projekti

„Istraživanje mogućnosti potpune industrijske prerade raspoložive količine drveta u SR Jugoslaviji”. Savezni projekt br. T.S.I. ‒ 080/1-93 (1994‒2000), rukovodilac Borislav Šoškić.

„Unapređenje opreme i tehnoloških postupaka veštačkog sušenja bukovine” (2001‒2003) BTR.5.06.0511.B, rukovodilac projekta dr Branko Kolin, red. prof.

„Razvoj novih proizvoda u cilju boljeg korišćenja drvne sirovine i unapređenja izvoza prerade drveta Srbije”, (2005‒2008) BTN-361005A, rukovodilac projekta dr Zdravko Popović, van. prof.

„Unapređenje tehnologije konvencionalnog sušenja drveta sa aspekta kvaliteta i utroška energije” (2008‒2010), TR‑20026, rukovodilac projekta prof. dr Branko Kolin.

Clustering knowledge, Innovation and Design in the SEE WOOD sector
Lider projekta: Institut za šumarstvo iz Ljubljane ‒ Slovenija
Trajanje: 1. 10. 2012‒31. 12 .2014. god.

Projekat: Innovation School Sprungbrett ‒ međunarodni studentski projekat
Lider projekta: Univerzitet u Bernu ‒ Švajcarska
Trajanje: 2015‒2018. god.