+

Slavica Petrović

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: +381 (11) 3053 861
E-mail: slavica.petrovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 87
Konsultacije: ponedeljak, 12.00‒13.00 časova; sreda, 11.00‒12.00 časova

Rođena je 11. 11. 1976. godine u Krupnju, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Na Odsek za obradu drveta na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu se upisala 1995/96. godine i na istom diplomirala u julu 2002. godine sa prosečnom ocenom 9,29. Magistarski rad odbranila je 22. juna 2007. godine na Šumarskom fakultetu u Beogradu. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Tržišni potencijali i ekonomski efekti održivog korišćenja drvnih peleta kao biogoriva u Srbiji” odbranila je 12. novembra 2014. godine na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Radni odnos na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu zasnovala je 1. marta 2003. godine, kada je izabrana u zvanje asistenta-pripravnika na predmetima Trgovina drvetom i Ekonomika drvne industrije. U zvanje asistenta je izabrana 18. januara 2008. godine, a u zvanje docenta 19. februara 2015. godine.
Dr Slavica Petrović je koautor jednog udžbenika i jednog praktikuma. Samostalno ili sa drugim autorima objavila je 30 radova, od čega 2 rada u časopisima sa SCI liste, 14 radova na međunarodnim konferencijama, 13 radova u vodećim domaćim časopisima i jedno poglavlje u monografiji. Učestvovala je na 10 nacionalnih i jednom međunarodnom projektu

Uža naučna oblast

Trgovina drvetom i ekonomika prerade drveta

Oblast istraživanja

Organizacija proizvodnje u preradi drveta; marketing drvnih proizvoda; menadžment drvne biomase; poslovne finansije; preduzetništvo u drvnoj industriji; menadžment u preradi drveta; menadžment malog preduzeća; tržište nameštaja i proizvoda od drveta.

Odabrani naučni radovi

Glavonjić B., Vlosky R.P., Borlea G. F., Petrović S. Sretenović P. (2009): „The Wood Products Industry in the Western Balkan Region”, Forest Products Journal Vol. 59, pp. 98‒111, doi: http://dx.doi.org/10.13073/0015-7473-59.10.98, http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Petrovic Slavica&samoar=#.WCo8Txs1jmI

Jelačić D., Oblak L., Petrović S., Moro M., Pirc Barčić A., Ćošić V., Meloska, Ž. (2012): Wood Sector Media Promotion in some South-East European Countries, Drvna industrija 2012, br. 3/12, pp. 195-203, ISSN: 0012-6772, UDK 630*79, doi: 10,5552/drind.2012.1218, Šumarski fakultet Sveučilištva u Zagrebu, Hrvatska, http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Petrovic Slavica&samoar=#.WCo8Txs1jmI