+

Снежана Белановић Симић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 949
Е-маил: snezana.belanovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: сутерен у пролазу бр. 2
Консултације: среда, 13‒15 часова

Др Снежана Белановић Симић је рођена 5. 7. 1971. године у Београду, где је завршила основну и средњу школу. Основне студије је завршила (у фебруару) 1995. год. на Шумарском факултету у Београду ‒ образовни профил за заштиту од ерозије. Последипломске студије уписала је у октобру 1995. године на Универзитету у Београду, смер Заштита и унапређивање животне средине.

Од јуна 1998. годину била је ангажована три године као истраживач‑приправник у реализацији научноистраживачког пројекта на Шумарском факултету. Од 1997. године учествује у извођењу вежби на предмету Противерозиони агроекосистеми, а од октобра 1998. до октобра 2001. год. учествовала је у извођењу вежби на предмету Педологија на Одсеку за шумарство. Јуна месеца 2000. године одбранила је магистарску тезу, и тиме стекла академски назив магистра наука из области заштите и унапређивања животне средине. Од 05.07.2001. до 09.01.2008. године запослена је као асистент на Шумарском факултету у Београду, где је креирала и изводила вежбе на предметима Мелиорације пољопривредних земљишта и Противерозиони агроекосистеми. Докторску дисертацију под насловом „Еколошки квалитет земљишта брдско‑планинског подручја источне Србије” одбранила је 16. 3. 2007. године и тиме стекла академски назив доктора наука из области шумарства. Стручни испит положила је 2008. године и стекла звање овлашћеног пројектанта. У децембру 2012. године изабрана је у звање ванредног професора на Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету, ужа научна област Ерозија и конзервација земљишта и вода.

У периоду мај–јуни 2009. године и јануар–март 2010. године у Институту за земљиште у Абердину (Тhe Macaulay Land Used Research Institute (сада The James Hutton Institute) Aberdeen, Scotland, UK) обавила је постдокторско усавршавање које је финансирало Министарство за науку и технолошки развој Р. Србије. Активно је учествовала у раду тела и комисија Факултета, руководи радом Лабораторије за мониторинг квалитета земљишта Шумарског факултета Универзитета у Београду. Члан је Српског друштва за проучавање земљишта и Светског друштва за конзервацију земљишта и вода (WASWC).

Ужа научна област

Ерозија и конзервација земљишта и вода

Ангажовање у настави

Основне студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мaстер академске студије на енглеском језику

Акредитација 2021

Докторске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Одабрани научни радови

Уџбеници

 • Белановић, С. (2012): Мелиорације земљишта – практикум, Универзитет у Београду Шумарски факултет, Београд, 221стр, ISBN 978-86-7299-195-6, COBISS.SR-ID 189986572.
  Поглавље у монографији – M14
 • Belanovic Simic, S., Beloica, J., Perović, V., Alnaass, N.S., Knezevic, M., Kadovic, R., Mihajlović, B. (2014): Current State and Threats of Soil Resources in Rasina Catchment upstream form “Ćelije“ Water Reservoir, Advances in GeoEcology, no43, Global Change – Cha¬llen¬ges for soil ma¬na-gement (ed. M. Zlatic), CATENA VER¬¬LAG GMBH, Germany. pp. 25‒38.
 • Kadovic, R., Belanović, S., Dragović, N., Beloica, J., Todosijević, M., Andrijanić, T., Milojković, B. (2014): Influence of Soil Organik Carbon on Soil Erodibilility in Forest Soils in Rasina Catchment, Advances in GeoEcology, no43, Global Change – Cha¬llen¬ges for soil ma¬na¬gement (ed. M. Zlatic), CATENA VER¬¬LAG GMBH, Germany. pp. 99‒108.

Научни радови објављени у часописима међународног значаја – M22

 • Perović, V., Đorđević, A., Životić, Lj., Nikolić, N., Kadović, R., Belanović, S. (2012): Soil Erosion Modelling in the Complex terrain of Pirot Municipality, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, May 2012, Vol. 7, No. 2, p. 93–100.
  http://www.ubm.ro/sites/CJEES/viewTopic.php?topicId=219
 • Lukić S, Pantić D, Belanović Simić S, Borota D, Tubić B, Djukić M, Djunisijević- Bojović D (2015). Effects of black locust and black pine on extremely degraded sites 60 years after afforestation – a case study of the Grdelica Gorge (southeastern Serbia). iForest (early view). – doi: 10.3832/ifor1512-008 [online 2015-08-22].
  http://www.sisef.it/iforest/contents/?id=ifor1512-008

Научни радови објављени у часописима међународног значаја – M23

 • Belanović, S., Perović, V., Vidojević, Kostadinov, S., Knežević, M., Kadović, R., Košanin, O. (2013): Assessment of soil erosion intensity in Kolubara district, Serbia, Fresenius Environmental Bulletin,vol 55, No 5, Parlar Scientific Publications, Germany, prihvaćen za štampu Reference-No.:F-2012-743ISSN: 1018‒4619.
  http://www.academia.edu/7630964/ASSESSMENT_OF_SOIL_EROSION_INTENSITY_IN_KOLUBARA_DISTRICT_SERBIA
 • Belanović, S., Bjedov, I., Čakmak D., Obratov-Petković, D., Kadović, R., Beloica J. (2013): Influence of Zn on the availability of Cd and Cu to Vaccinium species in unpoluted areas – A Case study of Stara planina Mt. (Serbia), Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, August 2013, Vol. 8, No. 3, p. 5–14.
  http://www.ubm.ro/sites/CJEES/viewTopic.php?topicId=340
 • Tošić, R., Dragićević, S., Belanović, S., Brčeski, I., Lovrić, N. (2013): Considerations on reservoir sedimentation and heavy metals content within the Drenova reservoir (B&H), Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, August 2013, Vol. 8, No. 4, p. 175‒184 ISSN: 1842-4090.
  http://www.ubm.ro/sites/CJEES/viewTopic.php?topicId=384
 • Kadovic R., Belanovic S., Ristic R., Knezevic M., Kostadinov S., Beloica J., Radic B., Dragovic N., Milijic S., Miljanovic D., Braunovic S. (2014): Deposol Reclamation along a Canal of the Danube-Tisza-Danube Hydro System, POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES 2014 23 (4):1185-1194.
  http://agro.icm.edu.pl/agro/element/bwmeta1.element.agro-6c1919fc-b595-45a7-80c5-856948262c44
 • Cakmak D., Beloica J., Perovic V., Kadovic R., Mrvic V., Knezevic J., Belanovic S. (2014): Atmospheric Deposition Effects on Agricultural Soil Acidification State Key Study: Krupanj Municipality, ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION 2014 40 (2):137-148.
  https://www.researchgate.net/publication/266205494_Atmospheric_Deposition_Effects_on_Agricultural_Soil_Acidification_State_Key_Study_Krupanj_Municipality