+

Снежана Белановић Симић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 949
Е-маил: snezana.belanovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: сутерен у пролазу бр. 2
Консултације: среда, 13‒15 часова

Др Снежана Белановић Симић је рођена 5. 7. 1971. године у Београду, где је завршила основну и средњу школу. Основне студије је завршила (у фебруару) 1995. год. на Шумарском факултету у Београду ‒ образовни профил за заштиту од ерозије. Последипломске студије уписала је у октобру 1995. године на Универзитету у Београду, смер Заштита и унапређивање животне средине.

Од јуна 1998. годину била је ангажована три године као истраживач‑приправник у реализацији научноистраживачког пројекта на Шумарском факултету. Од 1997. године учествује у извођењу вежби на предмету Противерозиони агроекосистеми, а од октобра 1998. до октобра 2001. год. учествовала је у извођењу вежби на предмету Педологија на Одсеку за шумарство. Јуна месеца 2000. године одбранила је магистарску тезу, и тиме стекла академски назив магистра наука из области заштите и унапређивања животне средине. Од 05.07.2001. до 09.01.2008. године запослена је као асистент на Шумарском факултету у Београду, где је креирала и изводила вежбе на предметима Мелиорације пољопривредних земљишта и Противерозиони агроекосистеми. Докторску дисертацију под насловом „Еколошки квалитет земљишта брдско‑планинског подручја источне Србије” одбранила је 16. 3. 2007. године и тиме стекла академски назив доктора наука из области шумарства. Стручни испит положила је 2008. године и стекла звање овлашћеног пројектанта. У децембру 2012. године изабрана је у звање ванредног професора на Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету, ужа научна област Ерозија и конзервација земљишта и вода.

У периоду мај–јуни 2009. године и јануар–март 2010. године у Институту за земљиште у Абердину (Тhe Macaulay Land Used Research Institute (сада The James Hutton Institute) Aberdeen, Scotland, UK) обавила је постдокторско усавршавање које је финансирало Министарство за науку и технолошки развој Р. Србије. Активно је учествовала у раду тела и комисија Факултета, руководи радом Лабораторије за мониторинг квалитета земљишта Шумарског факултета Универзитета у Београду. Члан је Српског друштва за проучавање земљишта и Светског друштва за конзервацију земљишта и вода (WASWC).

Ужа научна област

Ерозија и конзервација земљишта и вода

Одабрани научни радови

Уџбеници

 • Белановић, С. (2012): Мелиорације земљишта – практикум, Универзитет у Београду Шумарски факултет, Београд, 221стр, ISBN 978-86-7299-195-6, COBISS.SR-ID 189986572.
  Поглавље у монографији – M14
 • Belanovic Simic, S., Beloica, J., Perović, V., Alnaass, N.S., Knezevic, M., Kadovic, R., Mihajlović, B. (2014): Current State and Threats of Soil Resources in Rasina Catchment upstream form “Ćelije“ Water Reservoir, Advances in GeoEcology, no43, Global Change – Cha¬llen¬ges for soil ma¬na-gement (ed. M. Zlatic), CATENA VER¬¬LAG GMBH, Germany. pp. 25‒38.
 • Kadovic, R., Belanović, S., Dragović, N., Beloica, J., Todosijević, M., Andrijanić, T., Milojković, B. (2014): Influence of Soil Organik Carbon on Soil Erodibilility in Forest Soils in Rasina Catchment, Advances in GeoEcology, no43, Global Change – Cha¬llen¬ges for soil ma¬na¬gement (ed. M. Zlatic), CATENA VER¬¬LAG GMBH, Germany. pp. 99‒108.

Научни радови објављени у часописима међународног значаја – M22

 • Perović, V., Đorđević, A., Životić, Lj., Nikolić, N., Kadović, R., Belanović, S. (2012): Soil Erosion Modelling in the Complex terrain of Pirot Municipality, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, May 2012, Vol. 7, No. 2, p. 93–100.
  http://www.ubm.ro/sites/CJEES/viewTopic.php?topicId=219
 • Lukić S, Pantić D, Belanović Simić S, Borota D, Tubić B, Djukić M, Djunisijević- Bojović D (2015). Effects of black locust and black pine on extremely degraded sites 60 years after afforestation – a case study of the Grdelica Gorge (southeastern Serbia). iForest (early view). – doi: 10.3832/ifor1512-008 [online 2015-08-22].
  http://www.sisef.it/iforest/contents/?id=ifor1512-008

Научни радови објављени у часописима међународног значаја – M23

 • Belanović, S., Perović, V., Vidojević, Kostadinov, S., Knežević, M., Kadović, R., Košanin, O. (2013): Assessment of soil erosion intensity in Kolubara district, Serbia, Fresenius Environmental Bulletin,vol 55, No 5, Parlar Scientific Publications, Germany, prihvaćen za štampu Reference-No.:F-2012-743ISSN: 1018‒4619.
  http://www.academia.edu/7630964/ASSESSMENT_OF_SOIL_EROSION_INTENSITY_IN_KOLUBARA_DISTRICT_SERBIA
 • Belanović, S., Bjedov, I., Čakmak D., Obratov-Petković, D., Kadović, R., Beloica J. (2013): Influence of Zn on the availability of Cd and Cu to Vaccinium species in unpoluted areas – A Case study of Stara planina Mt. (Serbia), Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, August 2013, Vol. 8, No. 3, p. 5–14.
  http://www.ubm.ro/sites/CJEES/viewTopic.php?topicId=340
 • Tošić, R., Dragićević, S., Belanović, S., Brčeski, I., Lovrić, N. (2013): Considerations on reservoir sedimentation and heavy metals content within the Drenova reservoir (B&H), Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, August 2013, Vol. 8, No. 4, p. 175‒184 ISSN: 1842-4090.
  http://www.ubm.ro/sites/CJEES/viewTopic.php?topicId=384
 • Kadovic R., Belanovic S., Ristic R., Knezevic M., Kostadinov S., Beloica J., Radic B., Dragovic N., Milijic S., Miljanovic D., Braunovic S. (2014): Deposol Reclamation along a Canal of the Danube-Tisza-Danube Hydro System, POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES 2014 23 (4):1185-1194.
  http://agro.icm.edu.pl/agro/element/bwmeta1.element.agro-6c1919fc-b595-45a7-80c5-856948262c44
 • Cakmak D., Beloica J., Perovic V., Kadovic R., Mrvic V., Knezevic J., Belanovic S. (2014): Atmospheric Deposition Effects on Agricultural Soil Acidification State Key Study: Krupanj Municipality, ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION 2014 40 (2):137-148.
  https://www.researchgate.net/publication/266205494_Atmospheric_Deposition_Effects_on_Agricultural_Soil_Acidification_State_Key_Study_Krupanj_Municipality