+

Terenska nastava i školska praksa iz predmeta: Planiranje gazdovanja šumama, Gajenje šuma 2, Rast i proizvodnost šuma, Organizacija i poslovanje u šumarstvu

Šifra predmeta: Š3634
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 4
Uslov: Obavljena terenska nastava iz Dendrometrije

Cilj terenske nastave iz predmeta Planiranje gazdovanja šumama je da se usvojena teorijska znanja u toku redovne semestralne nastave primene, provere i usvoje kao realna u stvarnim uslovima.

Cilj terenske nastave iz predmeta Gajenje šuma 2 je da , u konkretnim tipovima šuma i stanišnim uslovima, na lokalitetima u okolini Beograda, i u okviru nastavnih baza Šumarskog fakulteta na Goču i u Debelom Lugu, vrši se  definisaanje uzroka degradacije šumskih ekosistema, određivanje kriterijuma za definisanje stanja i stepena degradiranosti šuma i šumskog zemljišta; metodi prevođenja degradiranih i devastiranih šuma u kvalitetnije šume; veštačko obnavljanje i podizanje šuma.

Cilj terenske nastave iz predmeta Rast i proizvodnost šuma je praktična primena teorijskih znanja o zakonitosti razvoja, rasta i prirasta stabala i šumskih sastojina za unapređenje vitalnosti i produkcije dendromase šumskih stabala i sastojina.

Cilj terenske nastave iz predmeta Organizacija i poslovanje u šumarstvu je da se studenti upoznaju sa praktičnim aspektima organizacije i poslovanja malih i srednjih preduzeća u šumarstvu.

  • Direktnim uključivanjem studenata u rešavanje konkretnih problema i praktičnih zadataka očekuje se doprinos učenju i savladavanju i primanju znanja iz konkretne oblasti, a pre svega u odnosu na proces planiranja gazdovanja šumama, njegovu formu i suštinu.
  • Osposobljavanje studenata da na konkretnim objektima i lokalitetima mogu da definišu stanišne uslove, sastojinsko stanje, da utvrde uzrok degradacije, definišu stanje i stepen degradiranosti šuma i šumskog zemljišta, na osnovu lako prepoznatljivih parametara; zatim da primene odgovarajuće meliorativne mere u šumama naših najzastupljenijih i najvažnijih vrsta drveća, kao i da izrade plan gajenja šuma
  • Osposobljenost za rad u praksi na poslovima proizvodnje dendromase, procene prirasta i bioindikacije vitalnosti stabala i sastojina.
  • Prikupljanje podataka za razvoj biznis plana odabranog preduzeća u sektoru šumarstvu.
  • Nastava iz predmeta Planiranje gazdovanja šumama podrazumeva samostalan rad studenata na prikupljanju osnovnih informacija o karakteristikama šuma, testiranje primenjivih metoda, način sortiranja informacija i formiranje baze podataka u lokalnim uslovima, normetivni aspekt, izradu pojedinačnih planova,a sve uz nadzor nastavnika i saradnika angažovanih na ovom predmetu.
  • Na terenskoj nastavi iz predmeta  Gajenje šuma 2 vrši se definisanje uslova sredine objekta rada (klimatsko-geografske karakteristike; orografske i edafske karakteristike lokaliteta, vegetacijski oblici degradiranih i devastiranih šuma); utvrđivanje uzroka degradacije šuma i šumskog zemljišta; razrada kriterijuma za utvrđivanje stepena degradiranosti. Na konkretnim lokalitetima, definiše se stanje i stepen ugoženosti i degradiranosti objekta melioracije i simulira izvođenje odgovarajućih meliorativnih radova: prevođenje degradiranih i devastiranih šuma šuma u viši uzgojni oblik; veštačko obnavljanje šuma i podizanje šuma, nega i održavanje novoosnovanih šumskih zasada. Prikupljanje podataka za izradu plana gajenja šuma, izrada uzgojnog plana: predmer radova i predračun troškova prema postojećim normativima.
  • Na terenskoj nastavi iz predmeta Rast i proizvodnost šuma studentima se prezentira rad na oglednim stanicama za utvrđivanje veličine i dinamike prirasta u zavisnosti od mikroklimatskih faktora, položaja stabala u sastojini,  razvijenost krošnji i sl. Studenti obavljaju praktičan rad na klasifikaciji stabala i merenju horizontalnih projekcija krošnji. Na osnovu dobijenih pokazatelja izvode se zaključci o kvantitativnoj i kvalitativnoj produkciji sastojine Pored ovoga obara se najmanje jedno stablo za analizu razvoja i prirasta u toku života. Elementi uzeti sa oborenog stabla koriste se i za analizu distribucije debljinskog prirasta duž vretena debla u zavisnosti od položaja stabla u sastojini i starosti. Studenti se takođe upoznaju sa sastojinama karakterističnimsa aspekta prirasta i proizvodnosti (obilazak sastojina, upoznavanje sa njihovim osnovnim karakteristikama-diskusija).
  • Na predmetu Oraganizacija i poslovanje u šumarstvu vrši se upoznavanje sa funkcionisanjem lanca stvaranja vrednosti u šumarstvu i karakteristikama preduzetničkog poslovanja u okviru šumarstva privatnog sektora (mala i srednja preduzeća).