+

Маријана Милутиновић

Истраживач сарадник
Телефон: +381 (11) 3053 967
Е-маил: marijana.milutinovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 118a
Консултације:

Маријана Милутиновић, мастер инжењер пејзажне архитектуре, 2015. године завршила је основне академске студије на Универзитету у Београду, Шумарском факултету, на студијском програму: Пејзажна архитектура и хортикултура. Мастер академске студије уписала је на модулу Управљање пределима и заштита природе. У октобру 2016. године, одбранила је мастер рад под насловом „Улога фиторемедијације при загађењу тешким металима и значај за ревегетацију предела“ са оценом 10.
Докторске студије уписала је школске 2018/2019. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду, модул – пејзажна архитектура као буџетски студент.
Пројекат докторске дисертације под насловом: „Екофизиолошке адаптивне стратегије инвазивних биљака при недостатку фосфора“ одбранила je 2020. године. Исте године, Веће научних области – биотехничких наука, прихвата тему докторске дисертације Маријане Милутиновић под насловом „Утицај фосфора на екофизиолошке адаптивне стратегије инвазивних врста Ailanthus altissima (Mill.) Swingle и Fraxinus americana L.“.
Школске 2015/2016. године, на основу предлога Катедре за пејзажну хортикултуру, ангажована је за демонстратора на предметима Екофизиологија биљака и Исхрана биљака, а затим након уписа докторских академских студија школске 2018/2019. године и за предмет Физиологија биљака. Од школске 2019/2020. године ангажована је као демонстратор на предметима: Екофизиологија биљака, Исхрана биљака и Физиологија биљака, а од школске 2020/2021 и на предмету Ревегетација предела.
У периоду од 2016-2020. године усавршавала се кроз стручне праксе, обуке и радионице.
У мају 2016. године била је учесник Друге међународне конференције заштите животне средине „FISEC“, која се односила на анализу утицаја обнове и ревитализације напуштених индустријских објеката на урбани развој и трансформацију града, са аспекта одрживог развоја.
У марту 2019. године, одабрана од стране Омладинског еколошког удружења EcoHub, као Еко – ментор завршила је тромесечну праксу у Београду. При реализацији пројекта Еко радионице, у улози стручног ментора је кроз интерактиван пројекат преносила своје стечено знање о екологији, заштити животне средине и другим сродним областима на ученике основне школе „Данило Киш“ у Београду.
У октобру 2020. године, преко COST ACTION (European Cooperation in Science and Technology) похађала је обуку на Универзитету у Фрајбургу под називом: „PESFOR – W (Payments for Ecosystem Services Forest for Water)“ – Analysis of the cost effectiveness of Woodlands for Water PES.
Од 2019. године ангажована је као сарадник у звању истраживач приправник на пројекту: „Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину – праћење утицаја, адаптација и ублажавање“ Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Чланица је Савеза инжењера и техничара Србије (СИТС).

Ужа научна област

Пејзажна архитектура и хортикултура

Ангажовање у настави

Основне студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Одабрани научни радови

  • Milutinović M., Đunisijević-Bojović D., Đukić M., Marković M. (2019): „Braunfield location in the city post-industrial zone – vegetation and soil”; XXIII International Eco-conference 2019 – XIII Environmental protection of urban and suburban settlements, Novi Sad, Serbia, 95-103;
  • Ђунисијевић – Бојовић Д., Ђукић М., Скочајић Д., Милутиновић М. (2019): Екофизиолошке особине дрвенастих таксона значајне за побољшање квалитета ваздуха у градовима; Семинар пејзажна хортикултура 2019, Зборник предавња, Београд; 26-32.
  • Ђунисијевић-Бојовић Д., Милутиновић М., Марковић М., Скочајић Д. (2021): Интеракције биљака и атмосферских полутаната – значај за зелену инфрастртуктуру градова; Симпозијум пејзажна хортикултура Србије „Нови трендови у пејзажној архитектури и хортикултури”, Зборник радова, Београд: Удружење за пејзажну хортикултуру Србије, Универзитет у Београду – Шумарски факултет, 163-172.