+

Marijana Milutinović

Istraživač pripravnik
Telefon: +381 (11) 3053 967
E-mail: marijana.milutinovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 118a
Konsultacije:

Marijana Milutinović, master inženjer pejzažne arhitekture, 2015. godine završila je osnovne akademske studije na Univerzitetu u Beogradu, Šumarskom fakultetu, na studijskom programu: Pejzažna arhitektura i hortikultura. Master akademske studije upisala je na modulu Upravljanje predelima i zaštita prirode. U oktobru 2016. godine, odbranila je master rad pod naslovom „Uloga fitoremedijacije pri zagađenju teškim metalima i značaj za revegetaciju predela“ sa ocenom 10.
Doktorske studije upisala je školske 2018/2019. godine na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, modul – pejzažna arhitektura kao budžetski student.
Projekat doktorske disertacije pod naslovom: „Ekofiziološke adaptivne strategije invazivnih biljaka pri nedostatku fosfora“ odbranila je 2020. godine. Iste godine, Veće naučnih oblasti – biotehničkih nauka, prihvata temu doktorske disertacije Marijane Milutinović pod naslovom „Uticaj fosfora na ekofiziološke adaptivne strategije invazivnih vrsta Ailanthus altissima (Mill.) Swingle i Fraxinus americana L.“.
Školske 2015/2016. godine, na osnovu predloga Katedre za pejzažnu hortikulturu, angažovana je za demonstratora na predmetima Ekofiziologija biljaka i Ishrana biljaka, a zatim nakon upisa doktorskih akademskih studija školske 2018/2019. godine i za predmet Fiziologija biljaka. Od školske 2019/2020. godine angažovana je kao demonstrator na predmetima: Ekofiziologija biljaka, Ishrana biljaka i Fiziologija biljaka, a od školske 2020/2021 i na predmetu Revegetacija predela.
U periodu od 2016-2020. godine usavršavala se kroz stručne prakse, obuke i radionice.
U maju 2016. godine bila je učesnik Druge međunarodne konferencije zaštite životne sredine „FISEC“, koja se odnosila na analizu uticaja obnove i revitalizacije napuštenih industrijskih objekata na urbani razvoj i transformaciju grada, sa aspekta održivog razvoja.
U martu 2019. godine, odabrana od strane Omladinskog ekološkog udruženja EcoHub, kao Eko – mentor završila je tromesečnu praksu u Beogradu. Pri realizaciji projekta Eko radionice, u ulozi stručnog mentora je kroz interaktivan projekat prenosila svoje stečeno znanje o ekologiji, zaštiti životne sredine i drugim srodnim oblastima na učenike osnovne škole „Danilo Kiš“ u Beogradu.
U oktobru 2020. godine, preko COST ACTION (European Cooperation in Science and Technology) pohađala je obuku na Univerzitetu u Frajburgu pod nazivom: „PESFOR – W (Payments for Ecosystem Services Forest for Water)“ – Analysis of the cost effectiveness of Woodlands for Water PES.
Od 2019. godine angažovana je kao saradnik u zvanju istraživač pripravnik na projektu: „Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu – praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje“ Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Članica je Saveza inženjera i tehničara Srbije (SITS).

Uža naučna oblast

Pejzažna arhitektura i hortikultura

Angažovanje u nastavi

Osnovne studije

Master studije

Odabrani naučni radovi

  • Milutinović M., Đunisijević-Bojović D., Đukić M., Marković M. (2019): „Braunfield location in the city post-industrial zone – vegetation and soil”; XXIII International Eco-conference 2019 – XIII Environmental protection of urban and suburban settlements, Novi Sad, Serbia, 95-103;
  • Đunisijević – Bojović D., Đukić M., Skočajić D., Milutinović M. (2019): Ekofiziološke osobine drvenastih taksona značajne za poboljšanje kvaliteta vazduha u gradovima; Seminar pejzažna hortikultura 2019, Zbornik predavnja, Beograd; 26-32.
  • Đunisijević-Bojović D., Milutinović M., Marković M., Skočajić D. (2021): Interakcije biljaka i atmosferskih polutanata – značaj za zelenu infrastrtukturu gradova; Simpozijum pejzažna hortikultura Srbije „Novi trendovi u pejzažnoj arhitekturi i hortikulturi”, Zbornik radova, Beograd: Udruženje za pejzažnu hortikulturu Srbije, Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet, 163-172.