+

Центри/ Лабораторије

Лабораторија за геотехнику

Лабораторија за геотехнику опремљена је апаратима за испитивање физичко-механичких особина земљишта. Поседује апарате за одређивање: параметара отпорности на смицање, деформабилних карактеристика, гранулометријске анализе, запреминских тежина, атебергових граница конзистенције. Испитивања се врше са аспекта проучавања отпорних карактеристика земљишта на ерозионе процесе, карактеристика земљишта за грађење објеката у бујичарству и противерозионим радовима. Такође, врши се постављање експеримената у научне сврхе и демонстрација опита студентима. Лабораторија се налази у приземљу Шумарског факултета, кабинет бр. 7. Руководилац Лабораторије за геотехнику је др Гроздана Гајић, ред. проф.

Центар за подземне воде шумских екосистема

  • Центар се бави научноистраживачким радом у оквиру Универзитета у Београду ‒ Шумарског факултета. Делатност Центра је:
  • Истраживање и примена савременог приступа и могућности употребе подземних вода у заштити животне средине и очувању шумских екосистема;
  • Успостављање међународне научне и стручне сарадње (умрежавање, пројекти, конференције);
  • Израда програма и давање смерница за коришћење изданских вода у циљу заштите земљишних и водних ресурса;
  • Промовисање улоге подземних вода у очувању и постизању виталности шумских екосистема;
  • Пружање пројектантских и консултантских услуга (израда научних и стручних пројеката, студија и елабората);
  • Мониторинг квантитативног и квалитативног режима фреатских издани значајних за заштиту земљишних и водних ресурса и развој шумских екосистема;
  • Израда стручних докумената, анализа и стратешких оквира за коришћење подземних вода у области шумских екосистема;
  • Позиционирање Шумарског факултета на ниво научних достигнућа развијених држава из области делатности Центра.

Локација Центра је кабинет број 2. Руководилац Центра је др Зоран Никић, ред. проф.