+

Doktorske disertacije

  • (2016) Mr Dragana Skočajić: „Rano utvrđivanje kompatibilnost Sato–Zakura trešanja i domaćih podloga spajanjem kalusa u uslovima in vitro”. Mentor: prof. dr Mihailo Grbić.
  • (2014) Mr Marija Marković: „Razmnožavanje nekih ugroženih vrsta karanfila (Dianthus L.) metodom mikropropagacije”. Mentor: prof. dr Mihailo Grbić.
  • (2013) Mr Danijela Đunisijević Bojović: „Uticaj koncentracije olova i kadmijuma u zemljištu na razvoj drvenastih biljaka”. Mentor: prof. dr Matilda Đukić.
  • (2012) Mr Ivana Bjedov: „Taksonomska i ekološka istraživanja vrsta roda Vaccinium L. u Srbiji”. Mentor: prof. dr Dragica Obratov‑Petković.
  • (2004) Mr Slobodan Lazarević: „Utvrđivanje uticaja dubine sadnje i različitih klimatsko‑edafskih uslova na morfogenezu i reprodukciju lukovica lala (Tulipa x hybrida hort.)”. Mentor: prof. dr Olga Mijanović.