+

Katedra ekologije šuma

Šef katedre: dr Olivera Košanin
Zamenik šefa katedre: dr Rajko Milošević
Sekretar katedre: mast. inž. Janko Ljubičić

Katedra ekologije šuma formirana je statutom Šumarskog fakulteta 1998. godine. Organizaciono pripada Odseku za šumarstvo. Prema aktuelnoj akreditaciji Šumarskog fakulteta (2013), Katedri ekologije šuma pripadaju svi nastavni predmeti uže naučne oblasti „Ekologija šuma, zaštita i unapređivanje životne sredine“ iz kojih se izvodi nastava na akreditovanim studijskim programima tri nivoa studija: osnovne, master i doktorske.

Obavezni predmeti osnovnih akademskih studija studijskog programa Šumarstvo koji pripadaju Katedri ekologije šuma su: Petrografija sa geologijom, Dendrologija, Pedologija, Šumarska fitocenologija, Šuma i životna sredina i Tipologija šuma. Izborni predmeti su: Ishrana bilja, Endemične i ugrožene drvenaste vrste u Srbiji, Ekološka klasifikacija obešumljenih i degradiranih staništa.

Obavezni predmeti osnovnih akademskih studija studijskog programa Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa su: Petrografija sa geologijom, Dendrologija, Pedologija i Šumarska fitocenologija. Izborni predmeti su: Ishrana bilja i Ekološka klasifikacija degradiranih staništa.

Katedri ekologije šuma pripadaju svi predmeti master akademskih studija studijskog programa Šumarstvo – modula Ekologija šuma, zaštita i unapređivanje životne sredine. Obavezni predmeti su: Metode i tehnike istraživanja u ekologiji, zaštiti i unapređivanju životne sredine, Dendrologija i Pedologija. Izborni predmeti su: Antropogena i tehnogena zemljišta, Šumska vegetacija Srbije, Ekološka klasifikacija šuma i šumskih staništa, Tipološko kartiranje i tipovi šuma Srbije, Tipološko definisanje sastojina različitog porekla i strukture, Zaštita prirode i zaštićena prirodna dobra.

Obavezni predmeti doktorskih studija, modula Šumarstvo – podmodula „Ekologija šuma, zaštita i unapređivanje životne sredine“, koji pripadaju Katedri ekologije šuma su: Dendrologija i Pedologija. Izborni predmeti su: Degradacija, zaštita, korišćenje i melioracije zemljišta, Bonitiranje i kartiranje zemljišta, Opasne i štetne materije u životnoj sredini, Fitocenologija, Floristički diverzitet Srbije i Tipološke osnove u nameni šuma. Nastavu iz predmeta Katedre ekologije šuma drži 7 nastavnika i jedan asistent. U radnom odnosu sa punim radnim vremenom je 6 (šest) nastavnika (2 redovna profesora, 1 vanredni profesor i 3 docenta), jedan redovan profesor je angažovan u svojstvu gostujućeg profesora. U tehničkoj pripremi nastave učestvuje 1 (jedan) saradnik u nastavi i 4 (četiri) laboranta.

Katedri ekologije šuma pripadaju dve laboratorije i dve nastavne zbirke: Laboratorija za fiziku zemljišta i Laboratorija za hemiju zemljišta, Herbarijum – zbirka herbanizovanog materijala drveća, žbunja i zeljastih biljaka i Zbirka minerala i stena.

Od osnivanja (1998.), na Katedri je odbranjen veliki broj diplomskih, magistarskih i master radova i doktorskih disertacija. Ukupno je odbranjeno 12 doktorskih disertacija. Iz oblasti nauke o zemljištu odbranjeno je 7 (sedam) disertacija, 2 (dve) iz dendrologije, 1 (jedna) iz fitocenologije i 2 (dve) iz tipologije šuma. Naučno-istraživaki rad nastavnika i saradnika Katedre ekologije šuma ostvaruje se kroz osnovna, primenjena i razvojna istraživanja u oblastima ekologije šuma, nauke o zemljištu i zaštite životne sredine.