+

Master radovi

  • 2016: Drpić, Aleksandar.Uticaj predtretmana iverja vodom na svojstva ploča iverica.
  • 2016: Todorović, Tijana.Uticaj dodatka nano čestica SiO₂ na karakteristikeurea-formaldehidnog adheziva i mogućnost njegoveprimene u proizvodnji ploča iverica.
  • 2014. Perišić, Vladimir.Uticaj relativne vlažnosti vazduha na fizička i mehanička svojstva različitih tipova kompozitnih ploča od usitnjenog drveta.
  • 2014: Karović, Nemanja. Varijabilnost hemijskog sastava drveta taksodijuma (Taxodiumdistichum (L.) Rich) sa područja Velikog ratnog ostrva.
  • 2013: Ćosović, Bojan. Uticaj blago alkalnog i blago kiselog tretmana na dimenzionalnu stabilnost drveta poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl. ssp. Pannonica Soo & Simon).