+

Katedra mašina i uređaja u preradi drveta

Naziv Katedre: Katedra mašina i uređaja u preradi drveta
Šef Katedre: dr Mladen Furtula, vanredni profesor

Razvoj katedre

Katedra mašina i uređaja u preradi drveta konstituisana je 29. 8. 2002. godine. U sastav Katedre ušli su nastavnici, saradnici i laboranti iz rasformirane Katedre projektovanja finalnih proizvoda od drveta i sa Katedre finalne prerade drveta. U momentu osnivanja Katedra je u svom sastavu imala pet nastavnika i šest saradnika: prof. dr Petar Todorović, prof. dr Milutin Marjanov, prof. dr Gradimir Danon., dr Dragan Lukačev, docent, dr Aleksandar Dedić, docent, mr Nataša Atanackov asistent, mr Zoran Đurišić, asistent, Mira Mirić Milosavljević, asistent‑pripravnik, Vladislava Mihailović, asistent‑pripravnik, Dragan Jančevski, asistent‑pripravnik i Srđan Svrzić, asistent‑pripravnik.

Članovi Katedre su u to vreme pokrivali sledeće predmete: Tehnička fizika (prva godina osnovnih studija), Tehnička mehanika (prva godina osnovnih studija), Osnovi mašinstva (druga godina osnovnih studija), Elementi regulacione tehnike u preradi drveta (druga godina osnovnih studija), Unutrašnji transport u preradi drveta (treća godina osnovnih studija) i Mašine i alati za obradu drveta (treća godina osnovnih studija).
Na Katedri su u vreme osnivanja bila i dva laboranta, Mihajlo Bogdanović (Tehnička fizika i Elementi regulacione tehnike u preradi drveta) i Milan Vujković (Unutrašnji transport u preradi drveta).

Na konstitutivnoj sednici za prvog šefa Katedre izabran je dr Gradimir Danon red. prof., za zamenika dr Petar Todorović, red. prof. i za sekretara Srđan Svrzić asistent-pripravnik. Nakon isteka dvogodišnjeg mandata na mesto šefa Katedre izabran je dr Petar Todorović, red. prof., za njegovog zamenika dr Gradimir Danon, red. prof., a za sekretara Goran Milutinović, maš. inž. Na tim funkcijama ostali su do oktobra 2010. godine. Nakon odlaska prof. dr Petra Todorovića u penziju (30. 6. 2010. godine) na mesto šefa Katedre izabran je (ponovo) dr Gradimir Danon red. prof., za zamenika dr Srđan Svrzić, docent, i sekretara Marija Mandić, asistent.

Promene u sastavu i zvanjima na Katedri u periodu 2002‒2016. godine

  • 2002. godine sa Šumarskog fakulteta otišao je Dragan Jančevski, asistent-pripravnik na predmetu Unutrašnji transport.
  • 2003. godine na Katedru je primljen Mladen Furtula u zvanje i na radno mesto asistenta‑pripravnika za užu naučnu oblast Mašine i uređaji u preradi drveta.
  • 2004. godine na Katedru je primljen Goran Milutinović, inž. maš. na mesto laboranta u Laboratoriji za mašine i alate.
  • 2006. godine je za docenta, iz uže nauče oblasti Mašine i uređaji u preradi drveta, izabrana dr Nataša Atanackov.
  • 2007. godine (30. septembra) u penziju je, nakon dve godine produženja, otišao dr Milutin Marjanov, red. prof. i član Katedre od njenog osnivanja.
  • 2008. godine (5. oktobra) preminuo je mr Zoran Đurišić, asistent i član Katedre od njenog osnivanja. Iste godine je sa Katedre otišla dr Nataša Atanackov, docent.
  • 2009. godine na Katedru je primljena Marija Mandić u zvanje i na radno mesto asistent za užu naučnu oblast Mašine i uređaji u preradi drveta. Iste godine je primljena i Aleksandra Svrzić na mesto laboranta za predmete Tehnička fizika i Elementi regulacione tehnike u drvnoj industriji.
  • 2010. godine (30. 9) u penziju je otišao dr Petar Todorović, red. prof. osnivač i dugogodišnji šef Katedre.
  • 2010. godine u penziju je otišao Milan Vujković, laborant na predmetu Unutrašnji transport, član Katedre od njenog osnivanja, koji je 2011. godine preminuo.
  • 2015. godine su za docente iz uže naučne oblasti Mašine i uređaji u preradi drveta izabrani dr Marija Mandić i dr Mladen Furtula (12. 5. 2015).