+

Центри/ Лабораторије

Центар за маркетинг и економику дрвне индустрије

Центар за маркетинг и економику дрвне индустрије је основан у фебруару 2004. године. Потреба за оснивањем Центра настала је након усвајања новог концепта студијског програма на тадашњем Одсеку за прераду дрвета, по коме су формирана три усмерења од којих се једно усмерење односило на образовање студената из области менаџмента и маркетинга у преради дрвета. У оквиру Центра основана је и пратећа лабораторија за потребе извођења практичне наставе студената из области истраживања тржишта дрвета и производа од дрвета и израде њихових дипломских и мастер радова.
Поред тога, као додатни циљеви оснивања Центра за маркетинг и економику дрвне индустрије били су:

 • Формирање јединствене базе података о броју и структури предузећа у дрвној индустрији Србије, броју запослених радника, величини и структури прихода по делатностима у оквиру дрвне индустрије Србије, спољнотрговинском билансу, резултатима пословања предузећа по појединим делатностима у оквиру дрвне индустрије Србије;
  истраживање тржишта и техно-економске анализе из области дрвне индустрије;
 • Обезбеђење простора и средстава за научноистраживачки рад наставног особља на предметима Трговина дрветом, Економика дрвне индустрије и Маркетинг у преради дрвета;
 • Стварање могућности за одржавање семинара и других облика практичне наставе за стручњаке из производње, ради бржег трансфера знања и
  Оснивање Центра за маркетинг и економику дрвне индустрије је врло брзо дало свој пуни ефекат у свим наведеним сегментима, а посебно у сегменту јединствене базе података о дрвној индустрији Србије, чији се подаци, поред потреба наставе и научноистраживачког рада, данас користе за израду кључних стратешких докумената за потребе дрвне индустрије Србије (стратегије, акциони планови, развојна политика и слично).

Подаци овог Центра су до сада коришћени у изради преко 20 дипломских радова, 4 мастер рада, 2 специјалистичка рада, 2 магистарска рада и 3 одбрањене докторске дисертације као и великом броју објављених стручних и научних радова. Да наведена база података представља данас најрелевантнији извор података о дрвној индустрији у Србији потврђује и чињеница да су подаци из ове базе коришћени за анализу актуелног стања дрвне индустрије Србије за потребе израде „Акционог плана подршке дрвној индустрији Србије у извозу производа са високом додатом вредношћу” и „Стратегије развоја дрвне и индустрије намештаја Србије за период 2017‒2022. година”, који су рађени за потребе Владе Републике Србије током 2016. године.

Особље центра (2016):
Руководилац: проф. др Бранко Главоњић
Стручни сарадник: Љиљана Пајовић, дипл. економиста
Сарадник: Гордана Стијепчић

Центар за трговину дрветом

Центар за трговину дрветом је основан у јуну 2004. године. Потреба за оснивањем Центра настала је као резултат чињенице да актуелна кретања на међународном тржишту дрвета и производа од дрвета у много већој мери утичу на раст цена сировина него на раст цена финалних производа. То налаже знатно већу ефикасност искоришћавања сировина и смањење свих трошкова у сфери промета производа од дрвета што пред стручне кадрове који се баве пословима трговине дрветом и производима од дрвета поставља све сложенијe задатке. Они се крећу од послова везаних за истраживање домаћег и иностраних тржишта до реализације конкретних послова у унутрашњој и спољној трговини.
У оквиру Центра формирана је и јединствена палета узорака најзначајнијих комерцијалних дрвних врста из умерене и тропске зоне којима се тргује у свету.

У оквиру Центра за трговину дрветом реализују се следеће активности:

 • Наставни процес ‒ практичне вежбе из предмета Трговина дрветом и производима од дрвета;
 • Формирање јединствене базе података о производњи, увозу, извозу, потрошњи и ценама најзначајнијих дрвних сортимената и производа од дрвета;
 • Праћење токова трговине дрветом и производа од дрвета у Србији и њеним најзначајнијим извозним тржиштима;
 • Истраживање тржишта дрвета и производа од дрвета у Србији и на међународном тржишту;
 • Праћење законске регулативе из области промета дрвета и производа од дрвета у земљи и иностранству,
 • Обезбеђење простора и средстава за научно-истраживачки рад наставног особља на предметима Трговина дрветом, Економика дрвне индустрије и
 • Маркетинг дрвних производа;
 • Стварање могућности за одржавање семинара и других облика практичне наставе за стручњаке из производње, ради бржег трансфера знања;
 • Стварање могућности за размену података са предузећима и сличним центрима у земљи и иностранству.

Оснивање Центра и формирање јединствене базе података о производима од дрвета имају данас велики значај за пружање подршке студентима у изради дипломских, мастер и специјалистичких радова, као и асистентима и наставницима на Катедри за потребе израде докторских дисертација и научноистраживачких радова. Центар има и одговарајући национални значај јер се подаци из базе података овог центра шаљу као национални подаци за Србију у Комитет за дрво Уједињених нација и ФАО организацију Уједињених нација. Поред наведеног, подаци овог Центра су до сада коришћени у изради преко 15 дипломских радова, 2 мастер рада, 7 специјалистичких радова, 2 магистарска рада и 2 одбрањене докторске дисертације, као и великом броју објављених стручних и научних радова.

Особље центра (2016):
Руководилац: проф. др Бранко Главоњић
Стручни сарадник: Александра Лазаревић