+

Centri/ Laboratorije

Centar za marketing i ekonomiku drvne industrije

Centar za marketing i ekonomiku drvne industrije je osnovan u februaru 2004. godine. Potreba za osnivanjem Centra nastala je nakon usvajanja novog koncepta studijskog programa na tadašnjem Odseku za preradu drveta, po kome su formirana tri usmerenja od kojih se jedno usmerenje odnosilo na obrazovanje studenata iz oblasti menadžmenta i marketinga u preradi drveta. U okviru Centra osnovana je i prateća laboratorija za potrebe izvođenja praktične nastave studenata iz oblasti istraživanja tržišta drveta i proizvoda od drveta i izrade njihovih diplomskih i master radova.
Pored toga, kao dodatni ciljevi osnivanja Centra za marketing i ekonomiku drvne industrije bili su:

 • Formiranje jedinstvene baze podataka o broju i strukturi preduzeća u drvnoj industriji Srbije, broju zaposlenih radnika, veličini i strukturi prihoda po delatnostima u okviru drvne industrije Srbije, spoljnotrgovinskom bilansu, rezultatima poslovanja preduzeća po pojedinim delatnostima u okviru drvne industrije Srbije;
  istraživanje tržišta i tehno-ekonomske analize iz oblasti drvne industrije;
 • Obezbeđenje prostora i sredstava za naučnoistraživački rad nastavnog osoblja na predmetima Trgovina drvetom, Ekonomika drvne industrije i Marketing u preradi drveta;
 • Stvaranje mogućnosti za održavanje seminara i drugih oblika praktične nastave za stručnjake iz proizvodnje, radi bržeg transfera znanja i
  Osnivanje Centra za marketing i ekonomiku drvne industrije je vrlo brzo dalo svoj puni efekat u svim navedenim segmentima, a posebno u segmentu jedinstvene baze podataka o drvnoj industriji Srbije, čiji se podaci, pored potreba nastave i naučnoistraživačkog rada, danas koriste za izradu ključnih strateških dokumenata za potrebe drvne industrije Srbije (strategije, akcioni planovi, razvojna politika i slično).

Podaci ovog Centra su do sada korišćeni u izradi preko 20 diplomskih radova, 4 master rada, 2 specijalistička rada, 2 magistarska rada i 3 odbranjene doktorske disertacije kao i velikom broju objavljenih stručnih i naučnih radova. Da navedena baza podataka predstavlja danas najrelevantniji izvor podataka o drvnoj industriji u Srbiji potvrđuje i činjenica da su podaci iz ove baze korišćeni za analizu aktuelnog stanja drvne industrije Srbije za potrebe izrade „Akcionog plana podrške drvnoj industriji Srbije u izvozu proizvoda sa visokom dodatom vrednošću” i „Strategije razvoja drvne i industrije nameštaja Srbije za period 2017‒2022. godina”, koji su rađeni za potrebe Vlade Republike Srbije tokom 2016. godine.

Osoblje centra (2016):
Rukovodilac: prof. dr Branko Glavonjić
Stručni saradnik: Ljiljana Pajović, dipl. ekonomista
Saradnik: Gordana Stijepčić

Centar za trgovinu drvetom

Centar za trgovinu drvetom je osnovan u junu 2004. godine. Potreba za osnivanjem Centra nastala je kao rezultat činjenice da aktuelna kretanja na međunarodnom tržištu drveta i proizvoda od drveta u mnogo većoj meri utiču na rast cena sirovina nego na rast cena finalnih proizvoda. To nalaže znatno veću efikasnost iskorišćavanja sirovina i smanjenje svih troškova u sferi prometa proizvoda od drveta što pred stručne kadrove koji se bave poslovima trgovine drvetom i proizvodima od drveta postavlja sve složenije zadatke. Oni se kreću od poslova vezanih za istraživanje domaćeg i inostranih tržišta do realizacije konkretnih poslova u unutrašnjoj i spoljnoj trgovini.
U okviru Centra formirana je i jedinstvena paleta uzoraka najznačajnijih komercijalnih drvnih vrsta iz umerene i tropske zone kojima se trguje u svetu.

U okviru Centra za trgovinu drvetom realizuju se sledeće aktivnosti:

 • Nastavni proces ‒ praktične vežbe iz predmeta Trgovina drvetom i proizvodima od drveta;
 • Formiranje jedinstvene baze podataka o proizvodnji, uvozu, izvozu, potrošnji i cenama najznačajnijih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta;
 • Praćenje tokova trgovine drvetom i proizvoda od drveta u Srbiji i njenim najznačajnijim izvoznim tržištima;
 • Istraživanje tržišta drveta i proizvoda od drveta u Srbiji i na međunarodnom tržištu;
 • Praćenje zakonske regulative iz oblasti prometa drveta i proizvoda od drveta u zemlji i inostranstvu,
 • Obezbeđenje prostora i sredstava za naučno-istraživački rad nastavnog osoblja na predmetima Trgovina drvetom, Ekonomika drvne industrije i
 • Marketing drvnih proizvoda;
 • Stvaranje mogućnosti za održavanje seminara i drugih oblika praktične nastave za stručnjake iz proizvodnje, radi bržeg transfera znanja;
 • Stvaranje mogućnosti za razmenu podataka sa preduzećima i sličnim centrima u zemlji i inostranstvu.

Osnivanje Centra i formiranje jedinstvene baze podataka o proizvodima od drveta imaju danas veliki značaj za pružanje podrške studentima u izradi diplomskih, master i specijalističkih radova, kao i asistentima i nastavnicima na Katedri za potrebe izrade doktorskih disertacija i naučnoistraživačkih radova. Centar ima i odgovarajući nacionalni značaj jer se podaci iz baze podataka ovog centra šalju kao nacionalni podaci za Srbiju u Komitet za drvo Ujedinjenih nacija i FAO organizaciju Ujedinjenih nacija. Pored navedenog, podaci ovog Centra su do sada korišćeni u izradi preko 15 diplomskih radova, 2 master rada, 7 specijalističkih radova, 2 magistarska rada i 2 odbranjene doktorske disertacije, kao i velikom broju objavljenih stručnih i naučnih radova.

Osoblje centra (2016):
Rukovodilac: prof. dr Branko Glavonjić
Stručni saradnik: Aleksandra Lazarević