+

Струковне студије

Циљ програма струковних студија TЕХНОЛОГИЈЕ НАМЕШТАЈА И ПРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА је оспособљавање студената стручним знањима потребним за професионално бављење пословима из области технологија намештаја и производа од дрвета. Како производи од дрвета имају значајно учешће у друштвеном производу и извозу Србије (у 2011. години њихово учешће у извозу Србије износило је 3,2%, а у БДП 1,4%), остваривање овог циља допринело би и повећању конкурентности предузећа која се баве пројектовањем, производњом и прометом намештаја и производа од дрвета.
План и програм струковних студија Технологије намештаја и производа од дрвета омогућава стицање базичних теоријских и практичних знања, која представљају основу за разумевање и развијање критичког мишљења у решавању проблема у областима, као што су: основе конструисања и пројектовања, праћење технолошких процеса сушења дрвета, производње плоча од уситњеног и слојевитог дрвета, праћење технологија у пиланској и финалној преради дрвета, праћење процеса заштите производа од дрвета, учествовање у припреми и организацији производње и унутрашња и спољна трговина намештајем и производима од дрвета.
Знања и вештине које студенти стичу су неопходне за укључивање како у радни процес производње намештаја и производа од дрвета, тако и у организацији и управљању појединим погонима у дрвној индустрији. У процесу пројектовања студенти се оспособљавају да раде као потпројектанти појединих делова пројекта, према задацима одговорног пројектанта. Такође, студенти се обучавају за послове анализа и истраживања тржишта намештаја и производа од дрвета, као и обављање послова у спољнотрговинском промету намештаја и производа од дрвета и заступништву.
Академски назив који стичу студенти који заврше основне струковне студије на студијском програму Технологије намештаја и производа од дрвета је струковни инжењер технологија намештаја и производа од дрвета.
Запошљавање струковних инжењера је могуће у свим предузећима која се баве прерадом дрвета, производњом намештаја и елемената ентеријера, трговином дрвета и производа од дрвета.
Даље усавршавање кроз образовање струковних инжењера технологија намештаја и производа од дрвета се може одвијати унутар подручја специјалистичких струковних

 

КУРИКУЛУМ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Назив предмета Фонд
часова
ЕСПБ
I година    
I семестар    
 Математика  2+3 8
Физика 2+3 8
Хемија 2+3 8
Страни језик 4+0  
Енглески    
Немачки
Француски
Руски
 Изборни предмет 1: 2+0  2
Основи економије    
Социологија
 II семестар    
 Техничка механика 2+3 8
Анатомија и хемија дрвета 3+3 10
Страни језик 2:  4+0 8
Енглески    
Немачки
Француски
Руски
 Изборни предмет 2:    
 Нацртна геометрија са техничким цртањем    
 Примењена инжењерска графика    
 Укупано број часова активне наставе и ЕСПБ бодова у I години 24+18  60
II година    
III семестар    
 Основи машинства 3+2 7
Својства дрвета 3+3 9
Познавање материјала 3+3 9
Заштита дрвета 2+2 8
 IV семестар    
Дрвне конструкције 3+3  9
Унутрашњи транспорт у преради дрвета 3+3 9
Сушење и парење дрвета 3+3 9
Укупан број часова активне наставе и ЕСПБ бодова у II години 21+21 60
III година    
V семестар    
 Изборни предмет 3 и 4: 3+3  7
Машине и алати за обраду дрвета    
Иверице, влакнатице и дрвнопластичне масе    
Фурнири и слојевите плоче    
Прерада дрвета на пиланама    
Изборни предмет 5 и 6: 3+3  7
Организација производње у преради дрвета    
Економика дрвне индустрије
Трговина дрветом
Припрема производње
 VI семестар    
 Изборни предмет 7 и 8: 3+3 7
 Финална прерада дрвета    
Површинска обрада дрвета
Припрема производње
Организација производње у преради дрвета
 Изборни предмет 9:    
Пројектовање намештаја    
Припрема производње
Стручна пракса 3+3 5
Завршни рад 3+3 6
Укупано број часова активне наставе и ЕСПБ бодова у III години 27+27 60