+

Хортикултурна ботаника

Шифра предмета: ПА1209
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: обавезни
Број ESPB: 7
Услов: Нема

Стицање основних знања из елементарне цитолошке, хистолошке, морфолошке и органографске грађе биљака. Упознавање са флористичком разноврсношћу, стицање вештина у детерминацији биљних врста и систематских категорија важних за праксу у пејзажној архитектури.

Познавање биљних врста, њихове грађе екологије и апликативног значаја

Теоријска настава Грађа типичне биљне ћелије, ћелијске органеле, деобе ћелије, продукти метаболизма ћелије. Хистологија. Паренхимска ткива, покорична, механичка, проводна ткива, ткива за апсорпцију, за фотосинтезу и за лучење.  Морфологија биљних органа: корен, стабло, лист, цвет, цваст, плод. Систематика биљака: задаци, принципи филогенетске систематике, систематске јединице, бинарна номенклатура. Систематика виших биљака. Раздео Magnoliophyta, класа Magnolyopsida, класа класа Liliopsyda.

Практична настава: Други облици наставе – лабораторијске вежбе

Цитолошки и хистолошки микроскопски препарати: ткива, биљни органи.  Тематске јединице из морфологије и органографије: корен стабло, лист, цвет, цваст, плод. Систематика и екологија одабраних биљних таксона са посебним освртом на врсте које имају своју примену у теорији и пракси Пејзажне архитектуре