+

Hortikulturna botanika

Šifra predmeta: PA1209
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: obavezni
Broj ESPB: 7
Uslov: Nema

Sticanje osnovnih znanja iz elementarne citološke, histološke, morfološke i organografske građe biljaka. Upoznavanje sa florističkom raznovrsnošću, sticanje veština u determinaciji biljnih vrsta i sistematskih kategorija važnih za praksu u pejzažnoj arhitekturi.

Poznavanje biljnih vrsta, njihove građe ekologije i aplikativnog značaja

Teorijska nastava Građa tipične biljne ćelije, ćelijske organele, deobe ćelije, produkti metabolizma ćelije. Histologija. Parenhimska tkiva, pokorična, mehanička, provodna tkiva, tkiva za apsorpciju, za fotosintezu i za lučenje.  Morfologija biljnih organa: koren, stablo, list, cvet, cvast, plod. Sistematika biljaka: zadaci, principi filogenetske sistematike, sistematske jedinice, binarna nomenklatura. Sistematika viših biljaka. Razdeo Magnoliophyta, klasa Magnolyopsida, klasa klasa Liliopsyda.

Praktična nastava: Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe

Citološki i histološki mikroskopski preparati: tkiva, biljni organi.  Tematske jedinice iz morfologije i organografije: koren stablo, list, cvet, cvast, plod. Sistematika i ekologija odabranih biljnih taksona sa posebnim osvrtom na vrste koje imaju svoju primenu u teoriji i praksi Pejzažne arhitekture