+

Теренска настава и школска пракса из предмета: Планирање газдовања шумама, Гајење шума 2, Раст и производност шума, Организација и пословање у шумарству

Шифра предмета: Ш3634
Студијски програм: Шумарство
Врста и ниво студија: Основнe академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 4
Услов: Обављена теренска настава из Дендрометрије

Циљ теренске наставе из предмета Планирање газдовања шумама је да се усвојена теоријска знања у току редовне семестралне наставе примене, провере и усвоје као реална у стварним условима.

Циљ теренске наставе из предмета Гајење шума 2 је да , у конкретним типовима шума и станишним условима, на локалитетима у околини Београда, и у оквиру наставних база Шумарског факултета на Гочу и у Дебелом Лугу, врши се  дефинисаање узрока деградације шумских екосистема, одређивање критеријума за дефинисање стања и степена деградираности шума и шумског земљишта; методи превођења деградираних и девастираних шума у квалитетније шуме; вештачко обнављање и подизање шума.

Циљ теренске наставе из предмета Раст и производност шума је практична примена теоријских знања о законитости развоја, раста и прираста стабала и шумских састојина за унапређење виталности и продукције дендромасе шумских стабала и састојина.

Циљ теренске наставе из предмета Организација и пословање у шумарству је да се студенти упознају са практичним аспектима организације и пословања малих и средњих предузећа у шумарству.

  • Директним укључивањем студената у решавање конкретних проблема и практичних задатака очекује се допринос учењу и савладавању и примању знања из конкретне области, а пре свега у односу на процес планирања газдовања шумама, његову форму и суштину.
  • Оспособљавање студената да на конкретним објектима и локалитетима могу да дефинишу станишне услове, састојинско стање, да утврде узрок деградације, дефинишу стање и степен деградираности шума и шумског земљишта, на основу лако препознатљивих параметара; затим да примене одговарајуће мелиоративне мере у шумама наших најзаступљенијих и најважнијих врста дрвећа, као и да израде план гајења шума
  • Оспособљеност за рад у пракси на пословима производње дендромасе, процене прираста и биоиндикације виталности стабала и састојина.
  • Прикупљање података за развој бизнис плана одабраног предузећа у сектору шумарству.
  • Настава из предмета Планирање газдовања шумама подразумева самосталан рад студената на прикупљању основних информација о карактеристикама шума, тестирање примењивих метода, начин сортирања информација и формирање базе података у локалним условима, норметивни аспект, израду појединачних планова,а све уз надзор наставника и сарадника ангажованих на овом предмету.
  • На теренској настави из предмета  Гајење шума 2 врши се дефинисање услова средине објекта рада (климатско-географске карактеристике; орографске и едафске карактеристике локалитета, вегетацијски облици деградираних и девастираних шума); утврђивање узрока деградације шума и шумског земљишта; разрада критеријума за утврђивање степена деградираности. На конкретним локалитетима, дефинише се стање и степен угожености и деградираности објекта мелиорације и симулира извођење одговарајућих мелиоративних радова: превођење деградираних и девастираних шума шума у виши узгојни облик; вештачко обнављање шума и подизање шума, нега и одржавање новооснованих шумских засада. Прикупљање података за израду плана гајења шума, израда узгојног плана: предмер радова и предрачун трошкова према постојећим нормативима.
  • На теренској настави из предмета Раст и производност шума студентима се презентира рад на огледним станицама за утврђивање величине и динамике прираста у зависности од микроклиматских фактора, положаја стабала у састојини,  развијеност крошњи и сл. Студенти обављају практичан рад на класификацији стабала и мерењу хоризонталних пројекција крошњи. На основу добијених показатеља изводе се закључци о квантитативној и квалитативној продукцији састојине Поред овога обара се најмање једно стабло за анализу развоја и прираста у току живота. Елементи узети са обореног стабла користе се и за анализу дистрибуције дебљинског прираста дуж вретена дебла у зависности од положаја стабла у састојини и старости. Студенти се такође упознају са састојинама карактеристичнимса аспекта прираста и производности (обилазак састојина, упознавање са њиховим основним карактеристикама-дискусија).
  • На предмету Ораганизација и пословање у шумарству врши се упознавање са функционисањем ланца стварања вредности у шумарству и карактеристикама предузетничког пословања у оквиру шумарства приватног сектора (мала и средња предузећа).