+

Технологије производње кућа од дрвета

Шифра предмета: ТМП36А1
Студијски програм: Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни предмет
Број ESPB: 6
Услов: Положени сви испити из предходних година студирања

Оспособљавање студената да могу да врше пројектовање и надзор над:  изградњом дрвених кућа, израдом топлотне и звучне изолације, пожарне заштите и заштите од влаге, израдом кровова.

У потпуности испуњен постављени циљ предмета

Теоријска настава : Увод, Домаћа и светска  искуства у грађењу дрвених кућа. Дрво, дрвне прерађевине-својства и примена. Остали пратећи материјали у зградама дрвене конструкције. Традиционалне дрвене конструкције: традиционални бондрук, ребрасти бондрук. Савремене дрвене конструкције. Панелни систем и скелетни систем. Физика дрвене зграде: звучна, топлотна, пожарна заштита и заштита од влаге. Фасадни и унутрашњи зидови дрвене конструкције: функције, састав и облик. Спојнице-детаљи међусобних спојева зидова, зидова са таваницом. Дрвене таванице: функције, састав и облик. Кровови: облици, функције и састав.

Практична настава:

Решавање задатака и проблема у вези са садржајем теоријске наставе у оквиру 10 вежби.